12-07-2019

رسول پویان

صلح واقعی
12-07-2019

رسول پویان

صلح واقعی

سنگپای روی طالب صـورت مه پاره نیست
حلـقۀ گـوش غـلامی زینت گـوشـواره نیست

از رباط خشک جنگی صلح خواهی تا بکی
غیر کشتن کار تیغ و مـوشک خمپاره نیست

صد هزاران بار اگـر آزموده را آزمون کنید
جز خطا درامتحان و سنجش و انگاره نیست

در دل سـنگـیـن ظالـم مهـربـانی مـرده اسـت
رحم و نرمی ومدارا در سرشت خاره نیست

نیـش افـراطی نـدارد غـیـر زهـر قتل و کین
نوش شـیریـن در نهاد عـقـرب جرّاره نیست

طالـب و داعـش مـریــد و پـیــرو الـقــاعــده
ریشۀ هرسـه به جز در وحشت غدّاره نیست

رنگ تبعیـض و ســتـم در مسـلـخ افـراطـیت
غیرخون کودک و پیروجوان در داره نیست

تا که جنگ و فـتـنـۀ افـراطیـت شـد مشـتعـل
جـز نــوای نـالـۀ بـی خــانــه و آواره نـیست

طالب و ملاغـنی در جنگ قـدرت غرقه اند
گویی این دریای خون آلوده را کناره نیست

فـرق فـاشـیـزم نـژادی چیسـت بـا افـراطیت
هر دو کشتارگاه انسانی در هـر قاره نیست؟

چـشـم تـاریـخ وطـن آیـیـنـۀ کـردار هـاسـت
نیک پنداری که اشغال و ستم همواره نیست

پند تاریخ ار بـه گـوش دل نشیند؛ بعـد ازان
جـایی بر افـراطی و اشـغالگرِ مکاره نیست

اسـتـقـامت در هـمـه ابعـاد صلح واقعـیـست
دام اسـتبداد طالـب  راه حـل و چـاره نیست

طالب وداعش فقط ابزارجنگ ووحشت اند
طرح قدرت ها به سود مردم بیچاره نیست

حـق اسـتقـلال و آزادی مجــو از کـنفرانس
وحـدت و همبسـتگی پیمان پاره پاره نیست


10/7/2019

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب