14-07-2019

رفعت حسینی

رستاخیز
14-07-2019

رفعت حسینی

رستاخیزشراره می کشددلم

زابتلای پندارت به خوره

رستخیزپس ازمرگ

مگرتاهنوز

درنهادِ باورتوگام می زند دایم!

 

۲۰۱۹
شتوتگارت

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب