23-07-2019

سعدالدین غوروال

۲۶ قسمت بیست وششم :حکومت محمد اشرف غنی (احمدزی )
23-07-2019

سعدالدین غوروال

۲۶ قسمت بیست وششم :حکومت محمد اشرف غنی (احمدزی )


قسمت اخیر صدومبن سالگرد استقلال کشور یعنی ازعصرامانی تا حکومت غنی

مردم وتاریخ افغانستان خلطرات تلخ دو انتخابات از یاد نخواهند برد یکی انتخابات ۲۰۱۴ ریاست جمهوذی ودوم انتخابات پارالمانی ۲۰۱۸ که  مایه بدنامی وشرم ساری  برای سازماندهنده گان ودست اندرکاران آن خواهند بود؛
درانتخابات دوره سوم ریاست جمهوری  ۲۰۱۴ ک قلب های  گسترده  وسازمان یافته ازهردوجانب صورت گرفت ؛  درفرجام پروسه انتخابات مختل ؛ ناکام وکشوررا بسوی بحران کشاند؛  وایالات متحده امریکا ناگزیر به مداخله گردید وزیرخانه ایالات متحده امریکا  جان کری به کابل آمد بعدا ز رایزنی ها وزیرفشار امریکائی ها یک حکومت ائتلافی بنام (حکومت وحدت ملی ) تشکیل و قدرت دولتی را مساویانه پنجاه  درپنجاه تقسیم نمودند .که بتاریخ ۲۱ سپتامبر۲۰۱۴ دکتور غنی بحیث رئیس جمهورودکتور عبدالله بحیث رئیس اجرائیه حکومت برگزید ه شدند حکومت وحدت ملی بکارآغازنمود . .یک حکومت پارچه پارچه ؛ مریض وناتوان توام با اختلافات ؛ زدوبند های تنظمی ؛سیاسی ؛‌قومی زبانی ونژادی  برمردم تحمیل گردید . پنجسال که ازعمرحکومت وحدت ملی گذشت اخلافات لاینحل میان رهبران حکومت وحدت ملی برسرتقسیم وجود داشت این منازعات واخلافات بعضآ‌ موارد به تهدید ؛ وخشونت زبانی همراه بود  رهبران حکومت وحدت ملی بعدا ز امضای توافق نامه تقسیم قدرت وادای سوگند جناب دکتور غنی .کتور عبدالله عبدالله طی سفرمشترک جهت دیدار وملاقاتب با مقامات امریکائ به واشنگتن رفتند بعداز بازگشت جهت تطبیق بعضی ازبرنامه‌های کوچک که بنام یرنانه های ملی، ازجانب سران حکومت نامبرده شده است  آغازنمودند حکومت وحدت ملی ازروزهای نخست کارش تا اکنون به چالش های بزرگ مواجه بوده ازیک طرف ادامه اختلافات ؛دات البنی  برسر تعین وتقررپست های کلیدی دولت " ازجانب دیگر میارزه یامخالفین درحال جنگ " وعده بیشماری که بمردم داده بودند همه شان به روی کاغذ مانده وصرف  در عرصه‌های  اقتصادی، نظامی، اصلاحات، مبارزه با فساد، سیاست خارجی، مشارکت زنان و آزادی بیان دستاوردهای اندکی وآنهم در دراز مدت میتواند قابل بحث باشد انجام داده اند که من تمام آنها را بدون کم وکاست تذکر خواهند داد
 درتوسعه وانکشاف اقتصادی: حکومت وحدت ملی، زیر عنوان  خودکفایی و رسیدن به ثبات ملی در کشور برنامه که رهبران حکومت آنرا دیپلماسی فعال اقتصادی، تعریف کردند عبارت (مهار آب‌ها، توسعه ظرفیت اقتصادی کشور، تولیدات داخلی و توجه به منابع داراى عذرظواید تشکیل می‌دهد) ؛ روی دست گرفته و رهبران حکومت وحدت ملی  مدعی اند نتیجه وپیشرفت‌های آن محسوس بوده که  درطی سالهای   2015- 2018عواید دولت از 55.2 به 78,7 افزایش داشته  است   در.عرصه های تامین روابط اقتصادی وتجارتی بادنیائی بیرونی افتتاح بندرچابهار وعضیویت افغانستان به سازمان تجارت جهانی ؛ تصال افغانستان باکشورچین وشروع حط آهن ایران افغانستان ؛افتتاح بند دوستی افغان-هند در ولایت هرات.تکمیل فاز دوم بند برق کمال خان نیمروز بازسازی و احیای مجدد قصر تاریخی دارالامان امضای قرارداد تمدید پایپ لین گازترکمنستان ؛ افغانستان ؛ پاکستان وهندوستان وشروع  کارآن وتمدید لین برق  تاجکستان به جنوب آسیا وده ها قرارداد دیگردربخش های زراعت .مالداری صد ها پروژه خورد وبزرگ مانند بازسازی و اعمار مجدد کانال ننگرهازبازسازی و احداث (۵۰۰) کانال جدید گسترش زمین‌های تحت کشت زعفران به (۱۱۵۰) هکتار.احداث (۸) سردخانه بزرگ میوه در شش ولایت.احداث (۲۱۰۰) ذخیره خانه کوچکحفاظت میوه جات را تکمیل ودراختیاردهاقین کشورقرار داده است و درقسمت نیروهای امنیتی ودفاعی کشوررهبران حکومت وحدت ملی مدعی اند که  قبل ازحکومت وحدت ملی140 هزارنیروهای خارجی توام با استخبارات قویومجهز با تکنالوژې پیشرهته نظامی مصروف مبارزه وپیکارمینمودند اما درطی سالهای 2015  الی 2018 درزمان قدرت وحاکمیت سران حگومت وحدت ملی این مسئولیت را نیروهای دفاعی کشور مستقلانه انجام دادند رهبری حکومت توانست  تعهد کمک‌های سالانه پنج میلیون دالری را تا سال (۲۰۲۰) برای تأمین هزینه و مصارف نیروهای امنیتی و دفاعی در نشست وارسا بدست آورند وکمک (۴۲) بال طیاره مختلف‌النوع از سوی کشورهای ایالات‌متحده امریکا و هندوستان به حکومت افغانستان تحویل داده شد.محموله کمک نظامی چین به ارزش (۷۳) میلیون دالر به حکومت افغانستان تحویل داده شددریافت محموله کمک نظامی روسیه (۱۰۰۰۰) کلانشیکوف تسلیم شده اند
. رهبران حکومت وحدت ملی مدعی اند که درمبارزه با فساد اداری و اصلاحات اذاری در جریان پنج سال گذشته برنامه‌های خاص د روی دست گرفته شده است  پیگیری دوسیه کابل بانک، جمع‌آوری پول‌های سرقت شده، استرداد هزاران هکتار زمین غصب شده از چنگ زورمندان و ثبت دارایی (۹۴٫۷) درصد مقامات بلندپایه حکومتی،همچنین تأکید سران حکومت وحدت ملی بر حرکت از اراده به سمت عمل، حگومت تاکید دارد که  کمتر از دو سال دستاوردهای خوبی درقسمت اصلاح وایجاد کمیسیون و اداره تدارکات ملی. داشته درنتیجه (۱۵) میلیارد افغانی صرفه‌جویی شده است در عقد قراردادها.ایجاد مرکز عدلی و قضایی که در آن مرکز دوسیه‌های فساد مقامات ارشد حکومتی پیگیری می‌شود.اصلاحات قضایی به‌منظور اقدامات برای مبارزه با فساد در حال تسریع شدن است.به هدف تحقق عدالت و تأمین ثبات بیش از (۷۴۰) نفرکه کارمندان دولت که ۵۵ درصد از قوای قاضیه در سراسر کشور تبدیل ومجازات شده‌اند، (۴۵) در صد ازگمرکات  ازوزارت امورداخله وزارت امور شهر سازی از وظایف شان سبکدوش گردیده ومجازات شده‌اند.دولت افغانستان مجرمین کلیدی دوسیه کابل بانک را زندانی کرد و مقدار (۴۴۰) میلیون دالر امریکایی را از نزد مقروضین جمع‌آوری نمود

۴. سیاست خارجی:

 رئیس جمهور غنی نسبت حامد کرزی موفق ترتلقی گردیده به ویژه درقبال کشورهای همسایه عمل کرد قاطع ترد اشتند جهت روابط خوب با دولتها برای  رسیدن به ثبات و تأمین منافع ملی، نیاز به دیپلماسی فعال و تحکیم روابط بین‌المللی دارند. حکومت وحدت ملی برای حفاظت از حاکمیت ملی و رسیدن به مناسبات پایدار بر اساس منافع متقابل در سطح بین‌الملل، نسبت به سیاست خارجی که رژیم  ه/ای ماقبل فعال تر بوده نظربه طرح رئیس جمهور غنی  روابط خارجی را در پنج حلقه تعریف نموده است با همسایگان جهان اسلام  اروپا، امریکا، جاپان، و استرلیا کشورهای آسیایی وسازمان‌های بین‌المللی .

دولت مردان حکومت وحدت ملی اذعان مینمایند که  این تعریف رئیس‌جمهور به خاطر تغییر دیدگاهِ جامعه جهانی نسبت به افغانستان، سفرهای متعدد را به کشور‌های مختلف انجام دادند و امضای موافقت‌نامه دوجانبه امنیتی با امریکا و ناتو، گام نخست مقامات حکومت وحدت ملی در تحکیم حاکمیت ملی و تثبیت جایگاه افغانستان در مناسبات بین‌المللی بود.

حکومت وحدت ملی در جریان پنج سال گذ شته با اشتراک فعال در نشست‌های بین‌المللی و منطقوی متعدد و تحکیم روابط با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، به خوبی توانست توجه کشورها را برای ثبات دائمی در افغانستان جلب نماید.

اشتراک افغانستان در نشست سارک، کنفرانس لندن، نشست بریکس در روسیه.

تکمیل پروژه توزیع پاسپورت‌های کمپیوتری در نمایندگی‌های سیاسی و قونسلی افغانستان.

تثبیت هویت و تعویض پاسپورت‌های پاکستانی شهروندان افغان مقیم عربستان.

امضای موافقت‌نامه رفع ویزه در پاسپورت‌های سیاسی میان افغانستان و هندوستان.نهایی سازی پنج موافقت‌نامه همکاری‌های دو جانبه میان هندوستان و افغانستان امضای موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی میان افغانستان و ترکیه.امضای تفاهم‌نامه مشورت‌ها میان وزارت‌های امور خارجه افغانستان و ترکیه.امضای موافقت‌نامه استراتیژیک میان افغانستان و تاجیکستان.امضای دو سند همکاری درعرصه اطلاعاتی و استخباراتی با كضای بیشتر از (۲۰) موافقت‌نامه‌ همکاری ی دوجانبه میان افغانستان و تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان. حکومت وحدت ملی درمورد مشارکت همه گروه های اجتماعی مختلف جامعه به ویژه زنان توجه زیادترداشته با توجه به قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تعهدات نشست شیگاگو ؛‌ ورفع محدود های سنتی مشارکت زنان درسطوح مختلف جامعه دست أورد های بلند تر داشته است درقسمت آزادی بیان که یکی از شاخص‌های عمده جامعه باز و دموکرات به شمار می‌رود، که حکومت وحدت ملی مدعی که رشد آن را در محراق توجه قرار داده است. رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی؛ خبرنگاران و رسانه‌ها را به خاطر همکاری با حکومت در راهِ مبارزه با فساد و انکشاف حکومتداری خوب، ترغیب نموده و برخی از خبرنگاران را با اهدای مدال‌های افتخاری نیز تشویق کرد.

رئیس‌جمهور، به خاطر مصونیت خبرنگاران حکم صادر نمود و قانون دسترسی به اطلاعات را در اولین روزهای کارش توشیح کرد. در همین حال شاخص‌ آزادی مطبوعات جهان در سال (۲۰۱۶) افغانستان را در ردۀ بالاتر از کشورهای همسایه و به عنوان چهارمین کشور برتر میان (۱۳) کشور آسیای جنوبی و آسیای مرکزی قرار داد.

وحکومت وحدت ملی توام بافساد " ناامنینی وقانون شکنی فقر وبیکاری همراه بوده است

نابع موخذ  :
 افغانستان درمسیر تاریخ دردو جلد نوشته علامه میر غلام محمد غبار
ا2  افغانستان درطی ئنج قرن گذشته نوشته نحنذ صذیق غرهنگ         
3 تاریخ مخنصرافغانستان نوشنه علامه  عبدالحی حبیبی                  
4 گذارشات کمیسون حقوق بشرافغانستان                                     
5  ازنشرات گذشته ح د خ ا   

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب