02-08-2019

رفعت حسینی

مردی برای
02-08-2019

رفعت حسینی

مردی برای


مردی برای

گفتن

بخشیده به :

عبدالواحد دادشانی

که کفش خود رابسوی گلبدین حکمتیار

درشهر هرات پرتاب نمود.

 

مردیست

مردیست همچو فریاد

آفاق

پیداست در پیامش.

[ ]

ودرسرشتش

ـ درروزگارآتش -

خوابیده خوی پلنگان.

[ ]

مردی بسان ِخوابی

در دشت ِتشنگی ها

لبریز ِ قصهء باران .

[ ]

مردی

برای گفتن

مردیست همچو توفان .

آلمان

دوهزاروهفده

)))

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب