06-08-2019

محمد دین محبت انوری

یک تیم وچند تصمیم
06-08-2019

محمد دین محبت انوری

یک تیم وچند تصمیم


فکری ازین بهتر که دریک موتر و چند تیم به روستاها سفر نمایم در درون ما نمی گنجید. تیم دفتر میثاق شهروندی ولایتی غور تصمیم گرفت تا با استفاده از امکانات کم چند هدف را دنبال کند وبه نتیجه برساند.
تیم سروی انجینری، تیم نظارت، تیم وجوه مشارکت اجتماعی و کارمنداجتماعی که مجموعآ به 9 نفر میرسید دریک موتر به سوی روستاها رفتیم و کار خود را از منطقه الله یار ولسوالی شهرک شروع کردیم. این بار فیصله براین شده بود که مناطق وسیع را تحت پوشش فعالیت های خویش قرار داده  وکارهای ناتمام گذشت را دریک مرحله وبه زودترین وقت به اتمام برسانیم.
سروی تمام پروژهای باقیمانده ولسوالی شهرک وتولک توسط تیم انجینری حال هوای قریه هارا دگرگون میکند وحرف حرص وهوس باشندگان را دگربار ازدل به زبان بیروم می آورد.
ساکنان محلات با شوق  نام پروژه های به زبان می آوردند که، ازیاد برده بودند.زمانیکه گروپی از انجینران وارد قریه میشوند وخبرسروی پروژه هابگوش اهالی میرسید مردم ازخانه های شان بیرون شده وبا دقت دست برپیشانی زده وچشمان شانرا برای بهترنگاه کردن درجستجوبرهرطرف میچرخانیدن نام انجینر وسروی بستن امید را برآمدن پول پروژه وتطبیق آن یقینی میسازد چون مردم میدانند زمانیکه پروژه مورد نیاز سروی نشود وبرآورد ودیزاین نمی شود وزمانیکه پروژه ازین مرحله گذشت تنها روزهای باقی میماند که پول به حساب شورا انتقال نماید.وبعدآ کارعملی تطبیق وپرداخت سهم مردم قریه مشخص میگردد وبرای هرکسی کار با مزد معین بردرخانه اش میسرمیشود.
کارمند نظارت ولایتی نظارت ازهمکاری وتسهیلات موسسه همکار باشوراها وتاثیرآن در ارتقای ظرفیت مردم وهمچنان از پروژه های درحال کار وچگونگی مصرف بودجه وکیفیت کار وپیداکردن نواقصات ومشکلات میکرد وانجینران برعلاوه سروی، ازپیشرفت وکیفیت پروژه های تحت کار نیزنظارت میکردند. کارمند اجتماعی ولسوالی ازسطح آگاهی مردم وکمک به اعضای شوراها وکمیته ها جهت انجام فعالیت هایشان بررسی ونظارت داشت. کارمند وجوه مشارکت اجتماعی که یک برنامه جداگانه درچوکات برنامه ملی میثاق شهروندی تطبیق میشود، برای مردم آگاهی داده وازایجاد بانک های غذایی ومشارکت مردم درامر جمع آوری مواد غذایی وغیرغذایی وتوزیع آن برای فقرا و تکمیل نمودن معیار مستحق شدن دریافت وجوه مشارکت اجتماعی از جانب برنامه را برای شان تشریح میکرد. ما این باردریک مسیر طوری فعالیت های خودرا تنظیم نمودیم که بشکل آسان همزمان دوبخش مهم پیشرفت ودست آورد را باهم یکجا بدست آوریم،اول بخش تخنیکی درحال سروی ونظارت ازپروژه ها دوم بخش اجتماعی نظارت ومعرفی آگاهی دهی،تمرین پوسترها، خانه پری فورمهای بخش نظارت را دریک سفرپردست آورد درنظرداشته و با حجم وسیع ویک بسته ازمعلومات واطلاعات را دربغل گرفته با شوراها مصاحبه وملاقات نموده با نتایج خوب جهت بهبود واصلاح نواقصات در روند برنامه خواهیم برگشت.
فعالیت یک تیم دریک موتر برای مدت طولانی دشوار بود ولی مردم محل با ما همکاری میکردند طورمثال انجینرهارا بخاطرسروی به محلات دوردست وقریه جات همجوار توسط سیکل انتقال میدادند ودوباره به سروقت به محل تجمع میرساندند وهمچنان امنیت همه مارا تامین کرده بودند.ازمدتی به اینطرف ولسوالی های تحت پوشش برنامه ملی میثاق شهروندی به کمبود کارمند ازجمله انجینران  وموترکرایی وخدمات وتسهیلات مواجه بوده است که درین اواخر به اثرپیشنهاد دفترولایتی ومنظوری دفترمرکزی یک گروپ از انجینران روزمزد را استخدام کرد تا بتوانند سروی پروژه هارا انجام دهند که درحقیقت انجینران با احساس وطندوستی وعلاقه به کار وظایف شان را به حسن نیت انجام میدادند. 
درتب وتاب پیشبرد برنامه هیجان وشورمردم به جای رسیده بود که حتی پیرزنی از حسن نیت خویش چند دانه قروت تازه خشک کرده اش را برای انجینر که درمحله اش بخاطرسروی قدم میزد وزمین را مترمیکرد پیش میکند واسرار میورزد تا تحفه نا چیزاورا قبول نماید. کارصادقانه با محبت مردم مواجه میشود وپاداش خودرا درهمان جا ازدست ودل فقیرترین مرد وزن روستانشینان بدست می آورد.ادامه این مطلب با تصاویر، اینجا را کلیک نمائید

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب