08-08-2019

رفعت حسینی

برفرازِ باد ...
08-08-2019

رفعت حسینی

برفرازِ باد ...
 

برفرازِ باد ...

زدشتِ یادهای چوآوای تلخ

می گذرم.

 
)

ووقفه های مکرروایستایی

به پیچ وخَمِ راه ها

قصه های من اند.

 
)

هنوزمی اندیشم

که بتوانم بارِبلاهارا

باخویشتن ببرم.

)

زخود رمیدنِ خود

در هراس وتشویشم

که شعرهایم را

به دهکده های تهی بسپارم

وسپس

برفرازِباد

پناه بجویم.

)

همیشه می ترسم

زبودنی

که چونیشی زمار

می گذرد .

برلین
دوهزارو هژده
*

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب