13-08-2019

ولی پاسدار

حریت
13-08-2019

ولی پاسدار

حریت


الماسی جوغه که چیری ورپه سر کړی
دنړۍ ټول ارزښتونه ورته ور کړی
 
واکمندوی دی د هوا او بحرو بر کړی
صلا کار او دی د ټول جهان رهبر کړی
 
ستایندوی دی په میدیا او په منبر کړی
ورته جوړ کمیس پرتوگ او ښه څادر کړی
 
لوکس دریشی او نیکتایی باندی ‌‌‌‌‌‌ډولی کړی
ښه چپن او قره قل ورته په سر کړی
 
دالری اکونټ ورجوړ کړی په قطر کی
گلخانه او سپیدار کی  قصر ورکړی
 
جو دانی قدر خوند نه  لری پاسداره

خپلواکۍ چه د پره دو په لاس کی ورکړی

  ولی پاسدار : ناروی 
   اگوست :  2019  

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب