23-08-2019

رفعت حسینی

کلبه ها
23-08-2019

رفعت حسینی

کلبه هادر کلبه های چوبی اندیشه

 

مسکن گزیده اند

 

آوارهْ واژه های بال ودفتر وآیینه .

 

) ) )

 

پوسیدن و گسستنِ آوا ها

 

در قاب های سربی

 

ـ با شیشه های شکسته ـ

 

آویخته ست برتمامی دیوارهای پوچی دیرینه.

دوهزاروهفده

آلمان

[ ]

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب