31-08-2019

رفعت حسینی

بیابان
31-08-2019

رفعت حسینی

بیابان


رهرَوِ لـَنگِ راههای شکستن !

 

کــَسیکه سخن گفتنِ درخت را می فهمد

 

وازقبیلهءاندیشه های غمگینست

 

می گوید:

 

<شیوهٔ زندگی نه بُوَد

 

گرفرومی فتد کوهی.>

 

...

 

دربیابانِ باوراودیگر

 

رویشِ فکرِ بافرازی نیست

 

نه دلیلی برای پاییدن

 

وپیمودن!

 

...

 

قصه هادارد از شبِ دیرین

 

وزپرواز ِ برزمین خفته.

برلین ،

دوهزارونزده

...

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب