02-09-2019

صدیق رهپو طرزی

رویدادی در درازای سده بیست
02-09-2019

صدیق رهپو طرزی

رویدادی در درازای سده بیست

اصلاح های شتابزده

،، هیاهوی برای هیچ،،
، شکسپیر

در این شب و روز، برخی با درنظر داشت گذشت یک سده از ،، استقلال،، کشور - البته در همین جا به صورت روشن باید یادآور شوم که به گفته گروهی و از آن میان محمود طرزی که خود این مفهوم را در سراج الاخبار، وارد کنکاش نمود - ما هرگز آزادی و استقلال به مفهوم اصل واژه - که معنای برداشتن و بلند کردن، توان کاری بدوی یاری دیگری را داشتن دارد، از دست نداده ایم. به باورم به جای ،، استقلال،، بهتر هست تا واژه ناوابستگی را به کار برد - در خط همین دید به بررسی پرداخته اند.ادامه مطلب در اینجا


 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب