28-09-2019

رفعت حسینی

شهربی خدا
28-09-2019

رفعت حسینی

شهربی خدا

 

دران ادباروبی برگی

 

باغ وبوی باغ تنها بود

 

ودرشب های مهتابی

 

گذارِپرتوازلای درختان تلخ وتنها بود.
«» «»

 

کرختی های بودن درزمستان بودتنها،

 

ورنگِ زرد درهنگامهءپاییز،

 

وگرمایی که ازخورشید میآمد.
«» «»

 

فلق تنها،شفق تنها،

 

وباران وهجومِ باد،

 

وبانگِ سهمناکِ پوچی بیچارگی تنهای تنها بود.
«» «»

 

دران ادبارِبی برگی

 

سخن وشعربُد تنها،

 

خموشی،هایهوتنها،

 

وگورستان،تمامش خاطراتِ مرده ،

 

وکوهستانِ شهرِبی خدا تنها.
شتوتگارت
تابستان ۲۰۱۹
 
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب