21-10-2019

رسول پویان

بزم محبت
21-10-2019

رسول پویان

بزم محبتبـادۀ شــیـراز در جــام سـفالـیـن کرده اند
خمـرۀ انگـور دل هـا را نگارین کرده اند

جام جمشیدی به ذهن مست ساقی داده اند
قصـۀ معشـوقـه را بـسیار دیرین کرده اند

زینت عقل وخرد گرعشق وعرفان میشود
جلوۀ خورشید دل را مهر برزین کرده اند

خور بسی آسان از مشرق برآرد رُخ بناز
تا خراسـان را نماد عصر رزُین کرده اند

تا تمـدن دانش و عـقـل و هـنر می پرورد
تـیـشۀ فـرهـاد را رویای شـیرین کرده اند

بـاده مثل شـیر مادر بـر هـمه باشـد حـلال
عشق ومستی ومحبت راچو آیین کرده اند

از شراب شعر خیامی جهانی مست گشت
حـال را گلـواژۀ فـردا و پـیـشین کرده اند

بـادۀ خـیـام در شمـس معـانی جـوش کرد
باسماع مولوی رخش سخن زین کرده اند

رقص مست واژگان فـارسـی شـور آورد
تا شراب شعر حافظ در شرایین کرده اند

در هـریـوا دختر رز جلوه ها دارد هنوز
گوشوارگوش دلها را چه رنگین کرده اند

حسن نیکو بـادۀ لب را کند در جام وصل
ساغردل را به رنگ عشق آذین کرده اند

مسـتی شـور غــزل دارد نـوای عـنـدلیب
باغ دل را پرگل و عطر ریاحین کرده اند

خاروخس ازمهرعشق ودوستی بیگانه اند
پرنـیـان آرزو را بـرگ نسـریـن کرده اند

عشـق در بـزم محـبـت پـایکـوبی می کند
رقص وآوازوطرب راعنبرآگین کرده اند

از شـبسـتـان دل عـشـّاق تـاریکـی مـجـو
نور دل را همنشین ماه و پروین کرده اند

چشم بدخواهان نبیند بوی عشق و همدلی
مهربانی و صفا را دید خوشبین کرده اند

جذبۀ عشق وصفای باده در افراط نیست
خـو و رفتار ورا خشـم تبرزین کرده اند

از بن خـارا دل افراطیت جـوشـیده است
خون آنرا نفرت چرکین ونفرین کرده اند


17/10/2019
رسول پویان

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب