21-10-2019

سعدالدین غوروال

مفکوره وایده اداره موقت وپیآمد های آن
21-10-2019

سعدالدین غوروال

مفکوره وایده اداره موقت وپیآمد های آن


تا جائیکه تجارب تاریخی آموخته است مفکوره وطرح اداره موقت درروند ختم جنگ واختلافات سیاسی ونظامی به مثابه یک فورمول بکاربرده شده است. اما این فورمول یک پروسه ناقص، نیمه و نا مکمل وابسته به کشورها، سازمان ها و طرف های درگیر جنگ شونت بوده افراد و اشخاص که مسئولیت امور این ادارات و حکومت ها را بدوش میگیرند، اراده و روحیه ملی در وجود و شخصیت شان ضعیف تر و کمتر پرورش یافته است. بخاطریکه اینگونه حکومت ها درطرح ها و برنامه ریزی ها، علکرد خود استقلایت اقتصادی، اجتماعی وساسی نداشته محتاج اوامر و دستورازخارج میباشند. از جانب هم باید منافع جانبین درگیر در عرصه داخلی و خارجی قضایا را در نظر گرفته و تامین نماید. تا منافع ملی علیای کشورشان؛ افرادیکه در اینگونه ادارات و حکومت ها سهم میگیرند زاده جنگ و خشونت بوده، بناء به روحیه همزیستی وهمگرائی کمترعادت د ارند در خدمت گذاری به بیرونی ها امکان خطروبروزخشونت وجنگ ازجانب آنها دور ازتصورنیست.موضوع دوم اینست که معمولا اینگونه ادارات وحکومات ها درجامعه وکشورهای درحال جنگ ویا پس ازجنگ بوجودآمده و ایجادمیشوند متصدیان آنهابه آینده اقتصادی واجتماعی خیلی مطمئن نستند.  لذا؛ فساد یکی ازمیراث وپدیده شوم اینگه ادارات است که خواهی نخواهی ترویج گردیده هرکه بخودوبرای آینده خودمی اندیشد نسبت به مناففع ملی ومردمی درین شرایط ومقطع زمانی قانون مدداری وحاکمیت ، ضعیت بوده لذا؛ درپهلوی پدیده شوم فساد باند های تبهکارفعال گردیده به سرقت مسلحانه وسازمان یافت ، آدم رباعی دست زده تولید،ترافیک وقاچاق موادمخدر بیک پروسه فراگیرمبدل گردیده وهست وبودکشوررا باخود می بلعد.
که این همه حوادث ورویدادها درکشورما با تشکیل اداره موقت به رهبری حامدکرزی نشئت کرده وگویا این حقیقت است حکومت های که به انتخاب وآرائی آزادمردم نباشد به مفکوره عده محدود وخارجی پارسل گردد نتیجه این است که مارنج آنرا میکشیم به امید اینکه  زعیم اینده افغانستان درنتیجه  آرائی پاک انتخابات ششم میزان 1398 قدرت بدست گرفته ازنام مردم افغانستان درحل وفصل قضایای کشورما به میزمذاکره بنیشند.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب