24-10-2014

محمد دین محبت انوری

افتتاح نمایشگاه شوروشعف را برپا کرد
24-10-2014

محمد دین محبت انوری

افتتاح نمایشگاه شوروشعف را برپا کرد


افتتاح اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غورشوروشوق بی حد را برپاکرد.
این نمایشگاه به ابتکار دفتر تحکیم ثبات برگذارشده است ومحل نمایش درمیدان ورزش جوارمکتب سلطان رضیه غوری تعین شده بود، رفت آمد مردم اعم از اطفال بزرگان ومحسن سفیدان درصحن نمایشگاه جمع وجوش بی نظیر را ایجاد کرده ورنگ ورونق بیشتر بخشیده است.
نمایشگاه برای مدت سه روزدوام داشت که نمایندگی از تمام ادارات دولتی، موسسات ونهادهای مدنی واجتماعی داشت غرفه های شامل نمایشگاه ازتمام این نهادها بودغرفه ها از ترپالهای زخیم سفید رنگ ساخته شده بود وبشکل یک مارکیت ویا سرای که شکل مستطیل داشت ایجاد شده بودکه در چهار سمت آن غرفه ها برپا شده بود وتنها یک دروازه داشت که شهریان محترم میتوانستند از غرفه ها دیدن نموده ومحصولات به نمایش گذاشته را ببینند وازطرف مسولین غرفه ها معلومات مورد نیاز برای مردم داده میشد.
درتمام غرفه ها تولیدات ومواد ساخت خود مردم غور به نمایش گذاشته شده بود.
درعین حال که غرفه ها با محصولات رنگارنگ  بروی مردم بازبود موسیقی محلی ومیهنی نیز توسط لودسپیکرها پخش میشد این حالت وبرگذاری نمایشگاه بالای روحیه مردم تاثیرخوبی نموده وشادی ونشاد در چهره مردم به چشم میخورد.
ویک احساس عجیب توام با افتخار وغرور وخوشی در ذهن ها پرورده میشد وکسانیکه درغرفه ها نشسته بودند وکسانیکه از غرفه های نمایشگاه دیدن میکردند حس افتخار وخوشی در چهره های شان زنده شده وهمچنان باید اضافه کرد که احساس خود کفای وآزادی درپیشرفت در وجود هریک موج میزد.
مردم ما که برای اولین بار به چنین نمایشگاه آمده بودند خودرا صاحب یک ثروت پنهانی میدانستند وبراستی هم صنایع دستی ، تولیدات وطن ومواد آموزشی ازقبیل کتاب مجله روزنامه های جالب وبا ارزش درغرفه ها یافت میشد که همه ازخود مردم ودانشمندان غور بود ولی چنین پنداشته میشد مثل اینکه تاهنوزما داشته های خودرا گم کرده باشیم واین نمایشگاه داشته های مارا برملاکرده ونقاب از رخ هستی ما برداشت.من درنمایشگاه برآن پی بردم که قدرت معنوی ومادی در درون مابوده ولی تاهنوز آنرا تبارز نداده بودیم.نمایشگاه از نظر تاریخی بی نظیربوده وهیچ کسی بیاد ندارد که به این بزرگی نمایشگاه عرضه خدمات در غور برگذارشده باشد.از روحیه مردم معلوم میشد که نمایشگاه بالای مردم چنان تاثیر کرد که هیچکس فکرآنرا نکرده بود.
نمایشگاه تهداب یک دریچه پیشرفت از رشد وترقی را دربخش های مختلف درشهرماگذاشت که برای همه غیر قابل باور بود که امکان چنین دست آوردهای هنگفتی در مدت کم به نمایش گذاشته شود.
من این نوشته را درداخل نمایشگاه ودرموقع که درغرفه برنامه همبستگی ملی نشسته بودم نوشتم ولی تاهنوز چنین شور وشادی را دروجودخود وچهره مردم ندیده بودم.
جوانان، شاگردان مکتب موسفیدان شهریان شهربا علاقه مندی وذوق قلبی به غرفه ها میرفتند واز مواد آن برای خود میگرفتند وتعداد کمی از زنان نیز درغرفه هانشسته بودند ولی ورود زنان درنمایشگاه خیلی کم به نظرمیرسید وهمچنان دیده میشد که برای اطفال از کتاب پوستر ونوشته های نمایشگاه کمتر داده میشد وچون باراول بود محصولات نمایشگاه به اندازه کافی وجود نداشت تابرای تمام مراجعین داده شود. در روز سوم حرکات نمایشی جالب از طرف تیم های ورزشی امریت ورزش به نمایش گذاشته شد که جالب ودیدنی بود.
درنمایشگاه بی پیشینه تعداد غرفه ها بیشتراز 50 غرفه میرسید وشور وهلهله نمایشگاه ارتباط عمیق بین مردم ودولت وموسسات ونهادهای مدنی وغیر دولتی را تحکیم بخشید.
اینک چند عکس ازنمایشگاه:
 
اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

                           
     نمای یک قسمت داخل نمایشگاه
 
اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه نهاد فرهنگی استاد فگار
 
اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه ریاست محیط زیست ولایت
 
اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه ریاست احیآ و انکشاف دهات ولایت
 
اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه برنامه همبستگی ملی غور
 
 اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

 غرفه موسسه خیریه افغان اید
 
اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه ریاست آبیاری ولایت
 
 اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه موسسه اجتماعی وخدماتی باما
 
 اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه کمیته ولایتی نهاد متحد ملی جوانان افغانستان
 
 اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

 غرفه ریاست کاروامور اجتماعی شهدا ومعلولین
 
اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه آمریت ورزش ولایت
 
 اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه فدراسیون فوتبال آمریت ورزش ولایت
 
اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

این غرفه ممکن ازبخش صحت باشد
 
اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه کمیته صلح ولایتی غور
 
 اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت
 
 اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت
 
 اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه نهاد سلطان رضیه غوری
 
 اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

 غرفه بنیاد شهید احمدشاه مسعود
 
 اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه موسسه هماهنگی ارتقای مهارتهای حرفوی وانکشافی
 
اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه ریاست مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
 
 اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان
 
 اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه نماینده گی سره میاشت ولایت
 
 اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه موسسه باران
 
 اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه لیسه سلطان رضیه غوری
 
 اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه ریاست زراعت،آبیاری ومالداری ولایت
 
 اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه آمریت رادیو وتلویزیون ملی غور
 
 اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور
غرفه تابلوهای معرق کاری استاد سید زاده غوری
 
اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه برنامه همبستگی ملی غور
 
 اولین نمایشگاه عرضه خدمات در مرکز شهرچغچران ولایت غور

غرفه موسسه هماهنگی کمکهای انسانی (همکاری)CHA


چغچران
میزان
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب