02-11-2014

محمد سرور انوری غوری

سانت زو:
02-11-2014

محمد سرور انوری غوری

سانت زو:


سانت زو یا سانسازی یا سون تزو(چینائی) به معنی“ استاد سان“ از نام اصلی وی ” سان ویؤ“ که معنی آن عبارت از”جنگجو یا نظامی“ است گرفته شده است. وی یک جنرال چینائی قرن نیم قبل از میلاد(544 -499) ق .م ؟؟؟.
او بطورخاص بخاطر اثرش که“ هنر جنگ“ نام دارد منحیث سابق ترین ستراتیژیست نظامی مشهور میباشد. مفکوره اساسی اثروی اینست که :((جنگ عبارت از مجبورکردن( وادار کردن) دشمن به کنار رفتن از مبارزه بدون از توصل جنگ، به برکت حیله و نیرنگ، جاسوسی وتحرکات بزرگ بوده بناً ا خود را تطابقت دادن به ستراتیژی مخالفین(دشمن)، برای حصول اطمینان به پیروزی به کمترین قیمت میباشد.
گفته میشود که ماؤزیدنگ وژوزف ستالین این اثر را درجریان جنگ خوانده بودند. مفکوره کتاب“هنر جنگ ”توسط مؤلفین مختلف دوباره گرفته شده به ستراتیژی وباالخصوص  ستراتیژی اقدام وعمل تطابقت داده شده است.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب