14-12-2014

مسعود حداد

ربنا
14-12-2014

مسعود حداد

ربنا

می ستیزم باتو چندیست ربنا
چونکه رحمت برنمی آید به ما

سالها است قهر تو طغیان شده
ازهجومش ملک ما ویران شده

بر گماشتی رهبران شوم را
می فریبند مردمِ مظلوم را

سربُرند وتن درند با نام تو
شارع و تطبیق گرِ احکام تو

میهنم غرق فساد گشته کنون
جای دانش راگرفت جهل وجنون

خدمتِ خلق، جوک های روزگار
مُخبری بر اجنبی ها، افتخار

تابکی بر ضد ما وحدت کنند
کی بُوَد این مفسدان رحلت کنند

تابکی ،فقر وغریبی تابکی
تابکی ،مردم فریبی تابکی
 
تابکی ازجنگ باشد ترس وبیم
تابکی اطفال ما گردند یتیم

تا بکی شادی بُوَد بر ما حرام
کی میابد زخم خونین التیام

تابکی باد جهالت می وزد
تابکی خرشید خجالت می کشد

کی بُوَد که باز شاکر گردمت
بروجودت فخر وفاخر گردمت

کی شود تا اشک مادر کم کنی
سیل اشک تبدیل بر شبنم کنی

کی بُوَد که خنده جای غم شود
قصه کوتاه،  جاهلان آدم شود

آنزمان سیری به خاکت می کنم
سجده بر درگاهِ پاکت میکنم

 مسعود حداد
12دسمبر
2014

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب