15-12-2014

محمد سرور انوری غوری

انواع رهبریت:
15-12-2014

محمد سرور انوری غوری

انواع رهبریت:


بصورت کل رهبریت به دو نوع است.
– رهبریت سالم.
– رهبریت زهرآ گین.
از خواننده گان محترم تقاضا مندم تا در رابطه به هر دو نوع رهبریت با افکار عالی شان دقت فرمایند، نمی خواهم در موارد فوق چیزی بنویسم.

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب