17-12-2014

محمد سرور انوری غوری

بحران بی اعتمادی
17-12-2014

محمد سرور انوری غوری

بحران بی اعتمادی


بحران بی باوری وبی اعتمادی از بد ترین بحرانهای است که بین مردم ودولت فاصله ایجاد میکند ودولت را در مبارزه علیه نا بسامانی ها تنها میگذارد بحرانی که فعلا دامنگیر دولت افغانستان است و در اثراین بحران جدائی ملت از دولت آغاز وتا  پیمانه زیادی گسترش یافته است . مخالفین دولت ازاین تکتیک به پیمانه وسیع علیه دولت استفاده مینماید .
به هراندازه  که مردم ازدولت فاصله میگیرد به همان پیمانه صفوف دشمن تقویه وبلاخره ملت رابه سوی بدبختی میکشاند.
در راستای از بین بردن این بحران دولت مردان کشور توجه اعظمی را باید معطوف بدارند تا فاصله ها کم وامنیت کشور تامین گردد، در غیرآن دشمن وکشورهای ذیدخل سود بیشتر خواهند برد .
وکشور بسوی بحران خطر ناک تر حرکت خواهد کرد. در این زمینه تنها مسولیت موضوع متوجه دولت نبوده وهر فردی از افراد جامعه مکلفیت دارند تا از امکانات شان استقاده نموده واز هیج نوع همکاری برای از بین بردن بحران بی اعتمادی دریغ نورزند. بحران بحران است ولو هر بحران که باشد عاقبت خطر ناک داشته مانند موریانه کشور را از بین می برد.اگر آرزودارید به آسیاب دشمن آب نریزید پس ایجاب مینماید تا از هیج نوع صداقت وباور داشت در برابر یکدیگر دریغ نکنید.
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب