17-12-2014

محمد سرور انوری غوری

خصوصیات واوصاف یک رهبر :
17-12-2014

محمد سرور انوری غوری

خصوصیات واوصاف یک رهبر :


 - شایستگی (توانمندی اجرای امور).
- دانش سیاسی و مسلکی .
- صداقت وراستکاری.
- انضباط و دسپلین پذیری.
- وفاداری و وطندوستی.
- مورال و شجاعت (جسارت و جرأت).
- تلاش و پیگیری.
- پیشگام و نمونه مثال بودن.
- نمونه اخلاق بودن.
- صبر و مقاومت (پایداری و ثابت قدم).
- مبتکر و دارای انسیاتیف عالی.
- الستکیت و انعطاف پذیری.
- امید به مؤفقیت.
- وغیره صفات.
 
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب