11-11-2014

مسعود حداد

خزان زندگانی
11-11-2014

مسعود حداد

خزان زندگانیدوچشمان خمارش یادم آید
نگاه معنی دارش یادم آید

اگرچندی سوالم درخفا بود
جوابِ آشکارش  یادم آید

نگارم بودچون درختی استوار
شاخه ای میوه بارش یادم آید

چه گیسویی پریشان داشت دلبر
که جَعد موی تارش یادم آید

به لب هایش چه لبخندها دیدم
چهره ای گل عذارش یادم آید

چوبلبل درقفس فریاد میکرد
صدای موج دارش یادم آید

گُلم اندرخزان زندگانیست

بوستان  وبهارش یادم آید

مسعود حداد
11نومبر 2014

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب