24-12-2014

محمد سرور انوری غوری

بی تفاوتی مسولین ترانسپورتی در ولایت غور فاجعه آفرین است
24-12-2014

محمد سرور انوری غوری

بی تفاوتی مسولین ترانسپورتی در ولایت غور فاجعه آفرین استیکعراده موتر فلنگ کوچ که بتاریخ 1/10/1393 مسافرین ولایت غور را از کابل به غور انتقال میداد ، درکوتل حاجی گک به اثر بی تفاوتی دریورکه با تجهیزات زمستانی مجهز نبوده ، برف باری هم جریان داشته لخشیده وچپه شده است ، شکر الحمدالله به مسافرین آسیب نرسیده تمام روز را مسافرین درهوای سرد زمستانی به محل سپری نموده اند. چون پسرکاکایم با فامیلش وبرادر زاده ام که محصل پوهنتون شبرغان میباشد از جمله مسافرین بودند به اثر فشار بنده بالای نمایندگی شب به سیاه خاک منتقل گردیدند وبنده از ساعت که موتر چپه شده الی ساعت 08:00 مورخ 2 همراه نمایندگی در تماس بودم موتر دومی به کمک آنها رفته انشالله مسافرین را منتقل مینماید . اصل حرف این است که کوتل صد برگ وحاجی گک از سطح بحر در حدود 7000 متر ارتفاع داشته ودر فصل زمستان آقای دریور بنام شیرآجان موتر را بدون چین وامکانات زمستانی از آن مسیر کوتاه با کرایه گزاف منتقل مینماید اگر از راه بی خطر یعنی راه پنجاب می رفت چه مشکلی وجود داشت. بنآ از مسولین محترم ولایت غور تقاضامندم تا اقلآ در مورد مسافرین وترانسپورتهای که در غور فعالیت دارند توجه فرمایند وآنها را متوجه بسازند در اثنای تخطی شان آنها را مورد باز پرس قرار بدهند تا به سرنوشت مردم بازی نکنند . چون در جریان موضوع بودم اطلاع یافته وبه کمک نماینده در کابلبه مسافرین رسیدگی شده خدا ج میداند که ترانسپورتها در مسیر راه چه می کنند که هیچ کس یا اطلاع ندارند ویا اگر اطلاع هم دارند خود را بکوچه حسن چپ میزنند. وسلام
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب