26-12-2014

رسول پویان

هلال عید
26-12-2014

رسول پویان

هلال عید

عطرطرب فکنده به هرسو شمال عید
پیچیده در سکوت شبان قـال مقال عید
خـورشید روزه کرد زبام فلک غروب
تا سرزد همچو سبزۀ صحرا هلال عید
آواز خــوش زبام فلـک می رسد بگوش
یارب مـــکن تــــو لال زبان بلال عید
دیـروز اگر کشیــدن دودی حــرام بود
قند ونبات و نقـل وعسل شد حلال عید
جامی بده بکــــوری چشـمان محتسب
از آب خـوشــــگواروشراب زلال عید
زاهــــد بنـام روزه کنــد تا که افتــخار
ما رابـس است خنـدۀ صبح جمال عید
در صخره سار قیروش بمب و انتـحار
در خشم وخون فتاده شکوه وجلال عید
یـارب بسـوز ریشـۀ چرکیـن اهـرمن
تا سرکشد چـو نخل کهن نونهال عید
جشن و سرور مردم میهن همیشه باد
سـاز و سـرود و هلهلۀ بی زوال عید
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب