26-12-2014

رسول پویان

فرهنگ ستيزان تمدن گريز
26-12-2014

رسول پویان

فرهنگ ستيزان تمدن گريز

 

بـه آيين بـهاران می‏ستيزند
بـه لطف گوهر جان می‏ستيزند


به شور و نغمه‏های عندليبان
به باغ و طرف بستان می‏ستيزند


بـه آهنـگ لطيـف آبـشاران
به عطر خاک و باران می‏ستيزند


به لبخند نـشاط‏انگيز نـوروز
به مهر و ماه و کيهان می‏ستيزند


به آهـوبـرگان مست و زيبـا
خيابـان در خيابـان می‏ستيـزند


به چنگ و بربط و آوازمطرب
به بـزم شـاد مستان می‏ستيزند


بـه آثـار گــران بـاســتانـی
به خشت وخاک ايوان می‏ستيزند


به خلق باميان و مهد شيران
به تنديسان بی جان می ستيزند


به خط و واژه و گفتار مـردم
بـه تصويـر عـزيـزان می‏ستيزند


بـه احساس لطيـف شاعـرانه
به نظم و شعروديوان می‏ستيزند


به شعر حافظ و خيام و جامی
به جوش باده نوشان می‏ستيزند


به رسم پاک مستان خـرابات
بـه دسـتاويـز رندان می‏ستيزند


بـه افکار سـنايی، پنـد عـطار
به گنج علم و عرفان می‏ستيزند


به سوز مثنوی و حالت شمس
بـه خورشيد فـروزان می‏ستيزند


به شـعر رودکی، قند سمرقند
به خط و خال ترکان می‏ستيزند


بـه فـارابی و سينا، فـخر رازی
بـه افـکار حکيمان می‏ستـيزنـد


به فـردوسی خـداوند اسـاطير
به پارسی ارث دهگان می‏ستيزند


بـه رسـم جـاودان پهـلوانـان
به رستم، خصم ديوان می‏ستيزند


به پندار و به گفتار و به کردار
بـه آداب بـزرگان می‏سـتـيزنـد


به ارث باستان و گنج شـايـان
بـه فرهنگ خـراسان می‏ستيزند


به سيس و قارن و سنبادو مسلم
بـه طـاهر مـرد ميـدان می‏ستيزند


بـه عيـاران و شيـران خـراسـان
بـه تـاريـخ درخشـان می‏ستـيزنـد


بـه خوجند و سمرقند و بخارا
به آمـوی خروشـان می‏ستـيزند


به غزنی وهـری بلخ و فرهرود
به پروان و بدخشـان می‏ستيزند


به عشق پاک دلهای پر از سوز
بـه آه سينه چاکان می‏ستـيزند


به عـزم راستان و مهر يـاران
به قلـب صاف پاکان می‏ستيزند


به آيين وفـا و رسـم خوبـان
به لفظ وعهد وپيمان می‏ستيزند


بـه عدل و داد و قانون مدوّن
به حکم شرع و قرآن می‏ستيزند


به نـور دانش و صبح معـارف
به شـاگـرد دبستان می‏ستيزند


بـه پيونـد دل عشاق مسکين
به حسن نو عروسان می‏ستيزند


به زلف مهوشان برگرد رخسار
بـه آزادی نسـوان می‏ستـيزنـد


به نفس بيوگان دل پـريشان
به طفل ديده گريان می‏ستيزند


به پيران سخن سنج خراسان
بـه افـکار جـوانـان می‏ستـيزند


بـه انـدرز طبيبان خـردمنـد
به دارو و بـه درمـان می‏ستيزند


بـه نيروی بـزرگ زنـدگـانی
به عقل وعشق وايمان می‏ستيزند


بـه روح آدم و بـنياد هستی
بـه دسـت‏آورد دوران می‏ستيزند


به عرش کبريا و اصل فطرت
بـه ذات پـاک يـزدان می‏ستيزند


سخن کـوتاه ايـن گـرگان وحشی
به هست و بـود انسان می‏ستيزند


16/1/1392

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب