26-12-2014

رسول پویان

دل گــــــم شده
26-12-2014

رسول پویان

دل گــــــم شده

گـم‏گـشته دل واله و حـیران به دست کیست
خانه به دوش بی‏سروسامان به دست کیست


دانــش‏پــژوی خـبـره و آمـــوزگـار مـــــن
این طفل پاگـریـز دبسـتان بـه دست کیست


گـفتم که مسـت می‏کنمش از شـراب عشـق
آری همان مست و پریشان به دست کیست


روزی بـه شـهر و گاه به کهسـار دیـدمـش
آن خوش‏نما غـزال بیابـان بـه دست کیست


درچین و در فرنگ بود جنس رنگ رنگ
نه نه نگـین کلک خراسـان به دست کیست


گــر از ســـلالـۀ پــدری مـی‏کنـی ســراغ
بنگر نشـان رسـتم دستان به دسـت کیست


دل رفـت مــدتی بــه نیـسـتان مـولـــــوی
آخـر کباب آتش سـوزان به دسـت کیست


خـشکیـد مـزرع وطـن از وحـشت تـموز
آب حیات و چشمۀ حیوان به دست کیست


پیچــیـده در ســتمکــدۀ ما نهـیـب گــرگ
یال بـلند شــیر نیـسـتان بـه دسـت کیست


زیـن تیره شـب مگر نبود ره به صبحدم
آن شه‏کلید مهر درخشان به دست کیست


در گـرد و خاک خفته هریـوا دلم گرفت
یارب شکوه گنج خیابان به دست کیست

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب