26-12-2014

رسول پویان

نگــــــــــــاه
26-12-2014

رسول پویان

نگــــــــــــاه


 

 

آه!
سنگینی نگاهت،
عرقناکم کرد؛
تبسمی،
تا غرق نشدم.


8/4/1390

 


فریاد سکوت


در تفتیده دیاری،
که سکوت از تنهایی،
فریاد می کشد !
دیگر؛
مجالی نیست.
شکسته چنگت را، 
بردار -
و برو.


9/5/1390
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب