26-12-2014

رسول پویان

باغـچـــۀ خاطرات
26-12-2014

رسول پویان

باغـچـــۀ خاطرات


 

دلم را آنجا کاشتم؛
                 در باغ رویاها؛
در باغچۀ خاطرات؛
                 درگلوگاه توفان؛
در صدای بمب-
                 و آتش گلوله؛
نمی دانم!
شاید:
روزی سبز خواهد شد،
در حافظۀ تاریخ.
 
28/5/1390
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب