26-12-2014

رسول پویان

احســاس عشق
26-12-2014

رسول پویان

احســاس عشق

 

چشم غزال و صورت هامون کشیده اند
با رنگ عشـق قـصۀ مجـنون کشیده اند


بیت و غـزل چـو لؤلؤی رخـشندۀ سـپید
از قـلـب درّه از دل جیحـون کشـیده اند


یاقـوت و لعـل و خون گل رُز را ز دل
بـا خـامـۀ خیال چـه گلگـون کـشیده اند


احساس عشق وعاطفه را در کتاب دل
از چنگ دین و فلسفه بیرون کشیده اند


ازقیل و قال وهمهمه دل میشود پریـش
دیوانگان ز مدرسه مضمون کشیده اند


گـویی که نقـش بند ازل در دم نخـست
سـیمای عـاشـقانـه دگرگـون کشیده اند


از قعـر التماس برآمـد سـروش وصل
شاید بناز و غـمزه و افسون کشیده اند


ازکشت وصل شکّ و تحیّر دگر مجو
آخـر ز بـاغ دانــۀ مظـنـون کـشیده اند


سنگین دلانِ زوروزرووحشت و ستیز
بنیاد عشق وعاطفه درخون کشیده اند


بشکسـته اند قلم، و با تیغ خون چکان
جای فرشته صورت ملعون کشیده اند


نـقـش نگار و واژۀ شـیـریـن و آبـدار
بامکروحیله کاذب ووارون کشیده اند


مهر و وفـا و جاذبه را در نهاد عشق
دوباره عاشقان چه موزون کشیده اند


17/8/2014

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب