27-12-2014

مسعود حداد

از مـــن وطن دزدیده اند
27-12-2014

مسعود حداد

از مـــن وطن دزدیده اند

من را زمن دزدیده اند
جان را زتن دزدیده اند


عقل وشعور خویش را 
از خــویشتن دزدیده اند


قوم به ظاهر بت شکن 
از بت کفـن دزدیده اند


بلبل زخوانش باز ماند
گل ازچمن دزدیده اند


آزاده زیستن در وطن
از مرد وزن دزدیده اند


ره به زنـدانــم نـدادند
چاه زبیژن دزدیده اند


از چین فغان بر خاسته
مُشک ازخُتن دزدیده اند


«یابـو» سواران را ببین
اسب«سمند» دزدیده اند


آواره ام ،غــربت نشــین 
از من وطــن دزدیـده اند


مسعود حداد
26 مارچ 2013

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب