27-12-2014

مسعود حداد

بگـــــــــــــــــــــــــــــو
27-12-2014

مسعود حداد

بگـــــــــــــــــــــــــــــو

جفاکاران دهربا توچه کردند
بگوای میهنم هرآنچه کردند


ای خاک غم، ای مهد ماتم!
ای اسیر جهالت! 
دردت را باما تقسیم کن
دیگر خاموش مباش ،بگو
هرآنچه که بر سرت آمده بگو
ای مام مادرها! بگو...
ازشکستن استخوان مادران
در زیرسنگباران بگو...
از گریۀ تن های لرزیده و 
از داستان گوشهای بریده بگو
بگو که:
تبسم را ازلبان کودکانت دزدیده اند
بگو که خزندگان بیگانه...
در کانون تو خزیده اند.بگو... 
از ابرهایت بگو که از گریه 
باز مانده اند و...
از ستاره های آسمانت بگو 
که دیگر نمی خندند.
بگو که سالهاست درزیر ساطور 
جلاد نقاب بر چهره هستی
واین جلاد چیزی نیست جزء آنکه
تو با وی پیمان بستی ومیپرستی
بگو وبازهم بگو.


مسعود حداد
11اپریل 2013

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب