27-12-2014

مسعود حداد

افـسر تــــــخم فروش
27-12-2014

مسعود حداد

افـسر تــــــخم فروش

بنازم همت ات، ای مرد میهن
چنین آشفته حالی از درد میهن


زمانت بودعجب دوران نابی
گذشت، دیگر نمیآید به خوابی


ایا ای مرد، که باخودعهد بستی
نه دزدی و نه قفلی را شکستی


نه مثل آن مجاهد چور کردی
نه طفلی را زمادر دور کردی


نه کافر را گرفتی رام ساختی
نه اسلام را چنین بدنام ساختی


کنون دشمن ازین نامت بشرمد
ازین هیکل واندامت بشرمد


بشرمند آن شرور رشوه خواران
رسیده بر«کادیلاک»،خرسواران


ببین خرها همه منبر نشین اند
هنوزهم برعلیه ات در کمین اند


الا ای افسر صادق به مادر
زاین خرها قبایش را در آور


مسعود حداد
25 سپتامبر 2013

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب