27-12-2014

مسعود حداد

رویـــــــــــــا
27-12-2014

مسعود حداد

رویـــــــــــــا

 

 

می خواهم
همچو یک طوفان سرکش
عاصی باشم وفرخاشگر
آب در مجمر بریزم
نابودش کنم اخگر
بی هراس از فلک ساز
فرود آورم آسمان را 
برزمین
ویران سازم زمین را
تا بگویندم آفرین
می خواهم 
یک زمین ازسربسازم
ماه و خورشیدجدا
هزاران اختر بسازم
در ورای این همه
انسان دیگر بسازم
که باشد
فارغ از فتنه وجنگ
عاری از حیله ونیرنگ
ولی افسوس 
که این رویاست
درین رویا
رهگشاطوفان نیست
در مسیر هر طوفان 
هیچ زنده جان نیست


مسعود حداد
19 نومبر20013

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب