27-12-2014

مسعود حداد

امــــــــــــر کشتار
27-12-2014

مسعود حداد

امــــــــــــر کشتار

 

 

باز جسم فاریابم خون شد 
جاده های میمنه گلگون شد


بر برادر بازاو دستورداد
امرکُشت با انتحارِکور داد


باز مادرآه و ناله سر کشید
بازخواهرمرده رادربرکشید


بازچندی جان سپرد معدوم گشت
بازچند طفل از پدر محروم گشت


بازمسجدبازشد،درسوگ نشست
باز ملا برگرفت، قرآن بدست


گرنخیزند مردم آن سر زمین
گرنگیرند ضد دشمن، خودکمین


حکم این مرد راه بیابد بار بار
ازطریق انفجار وازطریق انتحار


مسعود حداد
18 مارچ 2014

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب