27-12-2014

مسعود حداد

دعـــــــــــــــای خواب
27-12-2014

مسعود حداد

دعـــــــــــــــای خواب

خوشا خوابی دیارم را ببینم
جوان گردم نگارم را ببینم


به روی ماه گون ِ بی بدیلش
شمع شب های تارم را ببینم


زنم بوسه به رخساردل افروز
نشاط ازروز گارم را ببینم


بپیچانم به گردن زلف اورا 
که تا حلقه ای دارم را ببینم


به بوستان وجودش سّیرم افتد
مکانِ سبزه زارم را ببینم


خزان از چهرۀ زردش زدایم
به لب خندش بهارم را ببینم


چه خواب خوش باشد اندرونش
گلم را ، گل عذارم را ببینم


خدایاباد همیشه اینچنین خواب
که تا آن دوست دارم را ببینم


مسعود حداد
22 مارچ 2014

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب