27-12-2014

مسعود حداد

محـــــــــــدث
27-12-2014

مسعود حداد

محـــــــــــدث

الا ای پرشکم از مغز خالی
نمی دانم که داری تو چه حالی


احادیث از شکم بیرون آری
کنی عرضه چو دوکان بقالی


خریداران همه از یک قماش اند
زملک ما تا بنگال وسومالی


زعلم حال پس اندازی نداری
بچسپیدی به این قاله وقالی


گهی ازمرگ گهی ازقبرگوئی
گهی هم از شراب احتمالی


محدث تو چرا خوار وذلیلی؟
به پشت نخل وانگور شمالی


چوتازیهاهمیشه کرده یی تو
تمام زندگی را ماستمالی


زدست این عقب افتاده ها من
دلم خون است ورنگم پرتقالی


خدا یا خود بحال شان کرم کم
بیرون آیند زاین گودال خالی

 

مسعود حداد
12 می 2014

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب