27-12-2014

مسعود حداد

چــــــــــه باید کرد
27-12-2014

مسعود حداد

چــــــــــه باید کرد

دیار ما عجایب سرزمین است
همیشه در عزا وماتمین است


برای غارت ِ هستی و بودش
زشاهان تاگدایان درکمین است


زدست ما نیاید هیچ کاری
زخود هرگز نداریم اختیاری


جهان خواران درآنجا جمع گشته
سپردند اختیارش بر بی وقاری


چه باید کرد که او آباد گردد
زچنگِ اجنبی آزاد گردد ؟


فتند دزدان به چنگال عدالت
که این ملت کمی دلشاد گردد


به هر جا باشی ودرهر مقامی
بگو ای هموطن تو هم کلامی


چگونه وارهانیم خویشتن را
زدست این هیولا یا زدامی

 

مسعود حداد
30 اگست 2014

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب