28-12-2014

رفعت حسینی

تصویر باد و باران
28-12-2014

رفعت حسینی

تصویر باد و باران

 


در چشم های او
چو نگه کردم
آشوبِ باد و آتش و باران را
دیدم
آینده در پی خرامِ نگاهش می رفت .


))) )))


نزدیکتر شدم
در روشنی ماه
نگاهش کردم
تصویر مرگِ خودم را دیدم .


))) )))


چشمش
چه بُعد های شگرفی داشت .برلین ، 
دسمبردوهزاروده عیسایی
تحریر دوم 

() () ()

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب