28-12-2014

رفعت حسینی

مـــــــــــردی برای گفتن
28-12-2014

رفعت حسینی

مـــــــــــردی برای گفتن

 


بخشیده به :
مردی که کفش خویش را
به سوی « جورج بوش »
دوم پرتاب کرد .


مردیست
مردیست در نگا هش
خوابیده خوی پلنگان
ـ در روزگار آتش .

[ ] [ ]

مردیست چون جنونی
آفاق
خواننده در گلویش .

[ ] [ ]

مردیست مثل یک شب
تودار ومنکسر وگاه
صاعقه آسا .

[ ] [ ]

مردیست همچو طوفان
مردی
برای گفتن !
 


برلین
جنوری دوهزارویازده عیسایی 

))) ))) )))
 

)))

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب