29-12-2014

عبدالکریم خشنود هروی کهدستانی

بهــــــار زنـــــدگـــــانی
29-12-2014

عبدالکریم خشنود هروی کهدستانی

بهــــــار زنـــــدگـــــانی

بـــــهــا ر زنــــد گــا نیــم، در خُـروش ا ست
ســـرم خُــمّــا ر،دلـــم هم مست نوش ا ســت
بر فـــت، ا یــّا م ســـرد و یخــــــــز د نــهـــا
تـــــنم ،همچون زمین گــوش برسروش است
بیــا بنگـــر! تــــو بــــــاغ و بـــوستـــا نــــم
بــیـا د گــُـلرخــا ن ،د ِل گُـلفــــــروش ا ست
بــهـرسـو بنگــری ،خِضــــراء و حـُمـــــراء
چـمـــــن ســبز و مَیِ ماراچــه جــوش ا ست
بسـی مُــطـــر ب،بـدَ ورِ شـــا خـــه ای گــُل
سماع ورقـص را،خوش گـوشِ وهـوش است
مشــامــم غــرق گشــت، ا ز عَـطـر گــُلـهــا
ا گــربـــینی، مـــرا حــلقــه بــگــو ش ا ست
ز مــا نِِ رُ ستنـی ،هــر نـوع گــیا ه اســـت
عــر وسِ این چمــن را ،جــا ن انوش است
رســد بــا ر ان ،ز فیــض آســما نـــهــا ش
د ِلــم (خشنود)،ســـــرِ یـــا رم بد وش است.
--------------------------------------------
 
 
عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)
مقیم شهر کییف-اوکــرائین
مورخهء01-01-2011 میلادی.
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب