30-12-2014

پوهنمل حاجی محمد نوزادی

غــــــــــــــــــــــــــــزل
30-12-2014

پوهنمل حاجی محمد نوزادی

غــــــــــــــــــــــــــــزل

عجیبه یوه شیبه وه ، کله تله کله راتله
بیګاه خوب کی راسره وه ، کله تله کله راتله


د بریښنا پشان به راغله ، هغه دم به بیرته لاړه
د احساس پر وزر شنه وه کله تله کله راتله


د هجرانه څڅیدلی زه تریخ غړپ وم سرترپایه
دا وصال غوندی خوږه وه ، کله تله کله راتله


ها غزل ته ناتمام چی له مودی نه وو هیر شوی
د الهام یوه څپه وه ، کله تله کله راتله


زما د ذهن پر اسمان می د تروږمۍ په توره شپه کی
څه دستورو قافله وه ، کله تله کله راتله


د بوډا پالنګ پر څنډو ، ځوانو ګوتو تخنولم
لکه ناوی باکره وه ، کله تله کله راتله


راته یاده یی ځوانی کړه ، ها هیر شوی تیر کلونه
یو ګلبوټی لاندی شپه وه ، کله تله کله راتله


ما وی ګوندی چی کوربه شی نوزادی په خاطرو کی
دا خو هسی میلمنه وه ، کله تله کله راتله


۱ / ۱ / ۲۰۱۳

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب