30-12-2014

پوهنمل حاجی محمد نوزادی

جـنــــــــــــت
30-12-2014

پوهنمل حاجی محمد نوزادی

جـنــــــــــــت

زه د حورو په مذهب یم ، هر هر څه کی جنت وینم
هم په سترګو جنت وینم ، هم په زړه کی جنت وینم


چی د یار پر کوڅه ورشم ، که په هوښ یم که بیهوښه 
د خمار پر وزر ناڅم ، په نشه کی جنت وینم


د اشنا د خیال په غیږ کی ، هره خوا جنت جنت دی
د محراب پشان زه هسی ، میکده کی جنت وینم


دشهید مزار پر شمع ، د جنت وږمی خپری دی
هم لوګۍ د جنت بوی کړی ، هم لمبه کی جنت وینم


د دوږخ مثال پر ځمکه ، د بدرنګ محتسب مخ دی
د ساقی د کور چاپیره ، دروازه کی جنت وینم


د شرابو په مستۍ کی ، چی می لپی کړمه پورته
هم ښیښه په جنت ډکه ، هم پیاله کی جنت وینم


ستا دمخ پرسپینه ورځ چی ، توری زلفی ماښام خپورکړی
هم په ورځ جنت ښکاره شی ، هم په شپه کی جنت وینم


نوزادی ! له هغه وخته ، چی ریا نه لاس په سر شوم
په کعبه کی جنت وینم ، بتخانه کی جنت وینمډنمارک ـ ۲۸ / ۳ / ۲۰۱۳

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب