30-12-2014

پوهنمل حاجی محمد نوزادی

د پلوشو ژړا
30-12-2014

پوهنمل حاجی محمد نوزادی

د پلوشو ژړا

بـــیګاه تروږمۍ له ســترګو نــم څڅیده
سهـــار د لــمر پــر زړه تـورتم څڅـیده


رویـبار کاغذ په اوښکو لوند چي راوړ
پــــر لـــروبـــر باران د غـــم څـڅــیده


د وصالــونــو خــیال په رود لاهــو سو
چــــــي لــه نظــــره د صنــم څـڅـــیده


دود په یی ســتا پر کور هـم وڅڅـیږی
اور چي یې زما پر کور هر دم څڅیده


ســـــانــده مي تــا خــوږه سـنـدره بلـل
لـــکــــه نغـــــمه پـــه تــرنــم څڅــیده


د پـــــلوشــــو ژړا مــي هــــم ولـیــده
د لـــمر لــه وړانــګو نه شــبنم څڅیده


تــا تـر چــرګـبانګـه سر پر سر اړول
زمـــا لــــه لــیــمو تر صبحدم څڅیده


دنـــیــا مي ولـــیـد د رنګــونـو بـازار
د زمـــانــې پـــر لــمـن ســم څڅــیده


نــوزادي اه د عـرش تر غوږ ورسید
کــــه یې کـــوکـــاره لـه قـلم څڅـیده


ډنمارک ـ ۷ / ۷ / ۲۰۱۳

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب