07-01-2015

محمد سرور انوری غوری

عــوامـل تهدید کننده امنیت مـلـی:
07-01-2015

محمد سرور انوری غوری

عــوامـل تهدید کننده امنیت مـلـی:- جنگهای بین المللی.
- تحریمهای اقتصادی.
- بحرانهای سیاسی منطقه یی وفرامنطقه یی .
- حوادث وافات طبیعی .
- شیوع بیماریهای گوناگون .
- انقلابات وشورشها .
- درگیریهای قومی .
- بحرانهای داخلی سیاسی ,اقتصدی واجتماعی .
-  پیدایش و گسترش ایدئولوژی که مخالف حاکمیت ملی کشور باشد.
- فزونی یا انفجار جمعیت کشورهمسایه، به ویژه همسایه مخالف.
- پیشرفت اقتصادی و تولید انبوه درکشورهمسایه به ویژه همسایه مخالف.
- اتکای بیش ازاندازه اقتصادی ، فنی و نظامی به یک کشوری خاص.
- کوچکی و ضعیفی یک کشور از نظر قدرت.
- موقعیت نا مساعد جغرافیوی.
- افزایش قدرت نظامی کشور دشمن.وغیره مسایل دیگر.
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب