08-01-2015

نور محمد نور

شورا از دیدگاه اسلام
08-01-2015

نور محمد نور

شورا از دیدگاه اسلامبنام خداوند بزرگ وتوانا حمد وثنا وصفت مرآن ذات را که انسان را به عنوان اشرف مخلوقات آفرید:برادران عزیز طوریکه همه در جریان قرار دارید شورایک اصل قرآنی است که در این باره از طرف پرورده گار عالمیان آیات شریف نازل شده است که مسلمانان از طریق شورا ومشوره دهی میتوانند سرنوشت خودها را رقم بزنند وتصامیم را اتخاذ نمایند که باعث پیشرفت وترقی امت اسلامی باشد بی در نگ باید شتاب نمایم وبه کار های خیر از یک دیگر سبقت بگریم اگر توجه نمائیم در خواهیم یافت که حضرت ابوبکر صدیق (رض)خلافت حضرت ابوبکر براساس متین شورا صورت گرفت وآنچه در سقفه گذشت (شورا)بود این شورا چنان که بیان می شود کاملآ صحیح وبرای انتخاب خلیفه وبیعت با اوکافی بود .واضح است که شرایط ودستور العمل شورا همیشه باید بر وفق مصالح مقتضیات زمانی ومکانی هرملتی اتخاذ وتدوین گردد ونیز مسلم است که مصالح هرملتی در طول تاریخ وجودشان یکسان نیست بلکه با ترقی اوضاع واحوال اجتماعی آنها وباشدت وضعف صلاح معنوی وامانت ودرستکاری آنها ومخصوصآ باتفاوت میزان شایستگی ومعارف ومعلومات آنها فرق می کند لذا برای هیچ ملتی امکان ندارد نسبت به هیچ موضوعی از موضوعات اجتماعی خود یک آئین نامه ودستورالعمل ابدی ولایتغیر برای خود تدوین نمایند مخصوصآ درباره شورا که سرنوشت آنها اعم از خط مشی سیاسی ،اقتصادی ، فرهنگی اجتماعی،دفاع از امور بین المللی وغیره را تعین می نماید.این امر غیرممکن است پس هر ملتی در هر دوره ای از دوره های حیات خود باید با توجه به اوضاع وخصوصیات اجتماعی طبق اقتضای زمانی ومکانی وبارعایت شرایط وامکانات عمومی خود قانون وآئین نامه شورا با هر قانون وآئین نامه دیگری را برای خود تدوین وبرمبنای آن عمل نماید.بعد از خلیفه اول زمانیکه حضرت عمر فاروق براقتدار قدرت می رسد در آن وقت حضرت ابوبکر (رض) حیات داشت با اهل مکه وسایر معززین ودانش مندان مشوره کرد بعداز تصدیق کردن اهل خبره حضرت عمر فاروق بصفت خلیفه دوم برگزیده شد واین جاسخنرانی حضرت علی (رض) است که می فرماید تصریح کرده که انتخاب شونده باید بیش از دیگران شوکت وقدرت داشته باشد تابتواند بدرستی براوضاع تسلط پیداکند وبه خوبی ازعهده انجام امور مهم خلافت برآید در اجرای احکام واوامر خدا وند (ج)در محیط خلافت وسیاست مملکت داناتر ازدیگران باشد ونیز شرط کرده که انتخاب کننده گان باید اهلیت انتخاب نمودن را داشته باشند . 
پس دراین ابراز نظر ها واضح میشود که ما مردم مسلمان افغانستان هم از طریق شورا ومشوره سرنوشت خودراتعین کنیم ومطابق آیات قرآنی ودستورات الهی استفاده کرده وبه آینده خود تصمیم بگریم ودرکارهای نیک اشتراک ورزیده ومشارکت سیاسی بروفق وارمان وآرزو مردم خود گام های سرنوشت ساز را بلند نمائیم ومسلمانان را از هر نوع آسیب نجات داده وهدف مندانه در پروسه انتخابات شرکت ومطابق بر احکام الهی شخص را انتخاب کنیم که اهلیت وشایستگی وتوان مندی مدیریت این سمت را داشته باشد وبرای مردم نجیب وشریف افغانستان خدمت گذاری نموده وخادم این ملت باشد.

ترتیب کننده نور محمد نور

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب