12-01-2015

محمد سعید شایان

آخــرین دست آوردهای دانشمندان راجع به بدست آوردن دلهای دیگران
12-01-2015

محمد سعید شایان

آخــرین دست آوردهای دانشمندان راجع به بدست آوردن دلهای دیگران

 

 

 

1* برای اولین باروقتی باکسی روبرومیشوی بعد ازایستادن درکنارش پس ازچندلحظه آنراسلام کن.

۲* وقتی کسی توراسلام میکندپس ازوقفه کوشش کن به اشاره آن راجواب دهی .

۳* اگراستادتوراراجع به یک موضوع کارخانگی میدهدتو موضوع دیگرراانتخاب کن.

4* وقتی به تاکسی سوارمیشوی زمانی که پایین شدی دستهایت راداخل جیب کن ویک دقیقه دنبال پیداکردن پول درجیبت  باش.

5* درروزهای تابستان درپیشین وقتی همه درخواب هستند درخانه به آوازبلندآهنگهای احمدظاهررازمزمه کن.

6* وقتی درمهمانی کسی میروی فکرکن چندلحظه پیش نان خوردی وبسیار به آهستگی نان بخورتاجای که کسی نفهمد که تونان میخوری.

7* وقتی کسی رامهمان کردی دروقت غذاخوردن ازسرسفره برخیزومهمان راتنها بگذار.
8* وقتی کسی بامبایل صحبت میکندتوپیش رفته به آوازبلندبگو که دروغ میگه.
9* زمانیکه میخواهی به کسی خبرخوش بدهی روزانه چندین باربه اوبگومن برایت یک مژده بسیارخوب دارم که بازمیگویم.
10* توراوقتی درمراسم های مذهبی خبرمیکنند حتما همرای دریشی های مدروز وبایک ستایل جدیدبروی.

11* وقتی باراول میخواهی همرای کسی درتلیفون صحبت کنی صدای خودراتغیرداده وبازچندین باربگو مرامیشناسی؟
12* همرای اطفال وقتی میخواهی بازی کنی همیشه کوشش کن که بازی راازآنها ببری.

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب