13-01-2015

شیرین نظیری

زنـــان سرشناس افغانستان: گفت و گو بـــا داکتر راضیه هــوتــکــــی
13-01-2015

شیرین نظیری

زنـــان سرشناس افغانستان: گفت و گو بـــا داکتر راضیه هــوتــکــــی

داکترراضیه هوتکی

داکترراضیه هوتکی

(داکترراضیه هوتکی رئیس شورای زنان افغان درفدارتیف روسیه ،مسوول شعبه زنان اتحادیه سراسری افغانها ی مقیم فدراسیون روسیه ، عضو هیت رهبری اتحادیه بین المللی و اتحادیه سراسری افغانها مقیم فدارسیون روسیه عضو هیت تحریرمجله بانو" بانو دراروپا چاپ و نشر میشود" ، عضوهیت اجرائیه وکمیسون فرهنگی شورای اروپائی زنان ومسوول سایت، صاحب امتیازومدیرمسوول مجله نادیه انجمن ) 
داکترراضیه هوتکی درود برشما! 
سپاسگزارم که به پرسش ما درزمینه این گفت وگو پاسخ مثبت داده ووقت گذاشتید تا سخنان چند پیرامون فعالیت های گسترده تان، درمیان زنان داشته باشیم.
نخست ازهمه؛اگرمشکلی فرا راه تان نیست. خود را به خواننده گان برنامه زنان سرشناس افغانستان معرفی نموده وسپس به پرسش های ما ، پاسخ ارائه فرمایید.


خواهر عزیزم شرین نظیری سلام به شما: 
نخست از همه درودهای بی پایان خودرا به دست اندرکاران سایت وزین آوای زنان افغانستان تقدیم مینمایم و استفاده ازاین فرصت سلام های گرم واحترامات صمیمانه خودرابه تمام خواننده گان برنامه جالب وپربیننده ، زنان سرشناس افغانستان میرسانم ،باید بگویم که این برنامه واقعا زمینه خوبی برای معرفی و شناخت داشته ها ،کار کردها ودست آوردهای خواهران پیشتاز جامعه ما است. 
شرین نازنین درباره خود صحبت کردن کار ساده نیست بنأ مختصرا خودرا معرفی می نمایم :
اینجانب راضیه هوتکی دریک فامیل روشنفکر در شهرزیبای کابل بدنیا آمدم ،تحصیلات متوسطه خوشیرا درلیسه ملالی به پایان رسانیده و غرض ادامه تحصیلات عالی شامل پوهنځی طب معالجوی انستوت پوهنتون کابل گردیدم بعدازفراغت پوهنتون مدتی منحیث استاد درانستوت طب متوسطه طبی کابل ایفای وظیفه نموده و بعدا درمربوطات وزارت صحت عامه اشغال وظیفه داشتم وآخرین مسوُلیت ام معاونیت شفاخانه ملالی زیژنتون بود که بعدازسال ۱۹۹۳ منیحث مهاجردرکشور روسیه اقامت وزندگی دارم .
باید افزود که دراموراجتماعی هم به مثابه یک زن افغان هیچگاه در برابر جامعه ومسایل اجتماعی بی تفاوت نبوده ام. من ازهمان آغاز دوران فاکولته همواره درعرصه سواد آموزی نوجوانان وکودکان سهم فعال داشته ام چنانچه درصنف دوم فاکولته وظیفه تدریس دوکورس سوادآموزی وچهار صنف درسی لسان دری را درمکتب هندیا و یک کورس سواد آموزی رادرمکتب مریم عهده دار بودم که خوشبختانه شاگردانم بعد از ختم کورس به مکاتب بزرگ سالان و شپی لیسه به آموزش خود ادامه دادند که مایه افتخارم است .
پرسش: داکترهوتکی؛ ازچه مدت ریاست شورای سراسری زنان افغان درفدراسیون روسیه راعهده دارهستید؟ این شورا درکدام سال ایجاد شده ، اهداف ووظایف شورای سراسری زنان درفدراسیون روسیه چیست؟ آیا این شورا دارایی اساسنامه ویا برنامه عمل مشخص است؟
در مورد شورای زنان باید گفت : شورای زنا ن افغا ن درمسکو از سا ل ۱۹۹۴ بد ینطرف با اشتراک تعدادی اززنا ن مبتکر واگاه افغان بخاطر انسجام فعالیت های اجتماعی زنا ن مهاجرافغان در روسیه فعا لیت داشت . خانم ماری جان حلیم که در ابتدا مسوُلیت این شورا را بعهده داشت . باوجود امکانات محدودی که داشتند به کمک دوستان روزهای مذهبی، ملی و بین المللی ( عیدها ، سال نو ،هشت مارچ ) را تجلیل میکردند. درمراسم فاتحه خوانی وعیاد ت ازمریضا ن اشتراک مینمودند . بعد ازما ری جان خواهرعزیزما ملیحه جا ن مسوُلیت این شورا را تا سا لهای ۲۰۰۰ به عهده داشت .که درآنزمان سفارت کبرای جمهوری اسلا می افغانستا ن یک با ب اتاق را برای کارهای دفتری در اختیار شورا قرار دا ده بود . ازسال۲۰۰۰ الی ۲۰۰۴ این نهاد بنا برشرایط در خلا و سکوت قرار داشت.درسال ۲۰۰۴ نظر به تشویق دوستان و تقاضای خانمها شورای زنان دوباره ایجاد و به فعالیت آغاز نمود و ازهمان زمان الی اکنون مسوُلیت این شورا را عهده دارمی باشم این شورا به مثابه یک نهاد اجتماعی مستقل که دارای برنامه مختصر بوده و به هیچ سازمان سیاسی وارگان دولتی وابستگی ندارد اما اعضای آن همزمان می توانند عضویت احزاب سیاسی وسایراتحادیه های اجتماعی و فرهنگی را نیزداشته باشند .


پرسش: عضویت به شورا ،به اساس چه پرنسیپ ها تحقق می پذیرد. آیا شورا با اعضای خود، درجریان سال دید وبازدید های انفرادی، گروهی ویا عمومی دارد و یا خیر؟ 
افغانهای که سن 18 را تکمیل نموده و اساسنامه را قبول ورعایت نمائید می تواند عضویت شورا را داشته باشند. در قسمت بعدی پرسش شما باید گفت: دیدارها وملاقات های ما نظر به حوادث ورویداد های مهم وضروری بشکل دسته جمعی و یا گروپی صورت می گیرد.

پرسش: ایجاد شورای سراسری زنان در فدراسیون روسیه چه نقشی برازنده یی در زنده گی بانوان وکودکان افغانستانی داشته و هم چنین این شورا چه کارهایی مهمی را دردستورروزخود قرارداده است؟اگردرباره نحوه فعالیت ها وچگونگی عملکرد های تان روشنی بی اندازید و دستاورد های عمده تان را برشمارید،خوش میشویم 
ازز سال 2007 شورای زنان در روسیه به منظور آگاهی بیشتر زنان مهاجر ماهنامه تحت عنوان " نادیه انجمن " را به دست نشر سپرده است.مشوق اصلی ام درآنزمان خانم نجیبه جان آرش بود ، سپاس گذارایشان ام .و خوشبتخانه فعلا به مجله تبدیل شده است .
درسال 2010اتحایه سراسری افغانهای مقیم فدراتیف روسیه ایجاد گردید اینجانب از همان آغاز بحیث مسوول شعبه امور زنان اتحادیه انتخاب گردیدم .خوشبتخانه که بعدازایجاد این اتحادیه توجه به حل پرابلم های زنان بیشتر گردید که نتایج کار راهم میتوان مثبت ارزیابی کرد .مجله زنان منظمأ در 38 صفحه با صحافت زیبا و مضامین مورد علاقه فامیلها و خانمها درهر ربع یکبار چاپ می گردد که درتهیه مواد آن کلیکتف مردان نیزهمکاری دارند که در کنار آن سایت انترنیتی نادیه انجمن نیز مضامین آموزنده ی را درعرصه های مختلف زندگی به نشرمی رساند در تجلیل از روزهای ملی سهم زنان بارزتر گردیده و ازهشتم مارچ (روز بین المللی زن )بطور شاندار تجلیل به عمل می آید . در مورد آموزش لسان های ملی (پشتو ،دری ) ومضامین امور دینی اتحادیه افغانها کورس های آموزشی را تنظیم نموده که عنقریب به فعالیت آغاز مینمایند. دراین بخش نیز شعبه امور زنان سهم و نقش برازنده ئی دارد .

پرسش: بخاطر رفع چالش ها و مشکلات غیر مترقبه وتداوی زنان بی بضاعت مهاجر، شما صندوق تعاون را تحت نام " مادر" ایجاد نموده اید.اگرلتف " لطف " نموده ، روش جمع آوری پول وشیوه درست مصارف آنرابیان دارید، قابل توجه ودلچسپی خواهد بود.
به منظور کمک به خانمهای بی بضاعت صندوق مادر دربخش شورای زنان ایجاد گردیده که ما در آینده تلاش خواهیم نمود تابه فامیل های بی بضاعت همکاری لازم مادی صورت بگیرد بااستفاده ازاین فرصت بی جا نخواهد بود که ازهیت رهبری اتحادیه و شخص رئیس اتحادیه افغانهای مقیم فدراتیف روسیه محترم حاجی اختر محمد صافی ابراز سپاس و قدردانی نمایم واقعا آنها همیشه درتمام امور شورای زنان همکاری داشته و خاصتا آقای محترم صافی از هیچ نوع همکاری مادی ومعنوی به منظور رشد وارتقای سطح فعالیت شورای زنان افغان درفدراتیف روسیه دریغ نمی ورزند که به گفته مشهورخانه شان آباد.

پرسش: با چه چالش های تا کنون درزمینه نشرمجله نادیه انجمن، صندوق کمک خانواده و کاردرمیان زنان مواجه شده اید؟
این نکته روشنی است که تا هنوز فرهنگ کارمشترک و سهمگیری دراموراجتماعی میان افغانها بویژه زنان طور لازم وجود نداشته و یا ترویج نگردیده است بنا پیش از ایجاد وهمکاری اتحادیه سراسری افغانها مشکلات زیادی حتا تهدید ها، برای چاپ و نشر مجله نادیه انجمن وجود داشت. در زمینه فراهم آوری امکانات مادی و نبود وسایل تخنیکی که البته با ایجاد اتحادیه سراسری مشکلات کاملا مرفوع گردیده است که اتحادیه مانند دیوار فولادی درپهلوی شورای زنان قرار دارد .
پرسش: روابط وپیوند هایتان با دیگرنهاد ها ، سازمان ها واتحادیه های زنان افغانستان درداخل وخارج کشور،ازچه قرار است؟
شورای زنان افغان مقیم روسیه با زنان افغان درفدراتیف روسیه وسایر نهادهای اجتماعی زنان افغان درخارج کشور روسیه در قالب برنامه های فرهنگی وهمچنان ازطریق انترنت ارتباط دوامدار داشته وضمن تبادل تجارب، داشته ها ودست آورد های خویش رابصورت دوامدار ومثمر باهم شریک میسازیم .


پرسش: عوامل عمده خشونت های خانواده گی دربرابرزنان را درچه میدانید وبرای کمرنگ شدن آن چه گام های عملی را پیشنهاد می نمایید؟
عامل اصلی خشونت عليه زنان را می توان در تبعيضی يافت كه مانع از برابری زن با مرد درهمه سطوح زندگی ،خشونت هم درتبعيض ريشه دارد وهم به آن دامن می زند. 
علت دیگر پنهان نگه‌داشتن خشونت خانگی این است كه قانونی به نام خشونت خانگی وجود ندارد، نه قانونی برای تعیین مجازات و نه قانونی برای نحوه رسید ه گی به جرم.(گرچه درکشورهایکه قانونی علیه خشونت وجود دارد مراعات نمیگرددچه رسد به خشونت خانگی .) نگاهی به آمار خشونت علیه زنان در جهان نشان می‌دهد در نقاط مختلف دنیا بین ۱۶ تا ۲۵ درصد از زنان با خشونت‌های جسمی توسط شركای زندگیشان دررنج بوده.
به تازگی دولت اسپانيا برای مقابله با خشونت خانگی سياست هايی را اتخاذ كرده كه براساس نظرات جمع آوری شده از زنان آسيب ديده تدوين شده است. قوانين جديد برای سازمان زیست و پليس اسپانيا قدرت بيشتری درنظرگرفته تا از رفتار خشونت آميزمرد پيش ازخطر آفرينی جلوگيری كنند. اين قوانين همچنين از قربانيان خشونت خانگی بيشتر پشتيبانی می كند تا احساس تنهايی نكنند. 

پرسش: راضیه عزیز! قسمیکه میدانیم خشونت دربرابرزنان درهرجا ودرهمه جا وجود دارد. شما خشونت ناموسی ونبرد قدرت نمایی را درخانواده های مهاجردرفدراسیون روسیه چه گونه می بینید وتا کنون چه نوع خشونت ها درمیان خانواده ها، زیادترمشاهده شده است؟
تاثیر فرهنگ متداوم خشونت وسهم مرد سالاری جامعه افغانی، کم سوادی وعدم آگاهی زنان افغان از حقوق ووجایب قانونی خویش محدودیت ساحات کاری وشغلی وعدم موجودیت کمک های سوسیال در فدراتیف روسیه وحتی بسیاری افراد نداشتن اسناد اقامه باعث گردیده تا زنان افغان بیشتر درمحدوده اپارتمان مقید وازنظراقتصادی کاملا وابسته به مردان باشند برین اساس عوامل قدرتمندی مردان در خانواده های افغانی مقیم روسیه قویا موجود که دربعضی مورد باعث خشونت علیه زنان به اشکال گوناگون آن میگردد .

پرسش: اگرموافق هستید؟ تجارب مثبت کار تان را به بانوان افغانستانی درداخل وخارج کشورتعمیم بخشید.
ارزشمند ترین تجربه ما تشریح و توضیح دوامدارحقوق ووجایب یک زن (مادر )افغان در برابر اجتماع و بویژه درقبال خانواده و تربیت سالم کودکان بوده و بیشتر سعی برآن داشته ایم تا بانوان افغان با عدم پذیرش جهات منفی فرهنگ بیگانه اخلاق ، آداب و بلاخره هویت اسلامی وافغانی خویش را در دیارغربت حفظ نمایند .که خوشبختانه این امر باعث گردیده تا در روسیه فدراتیف جهت حفظ شیرازه خانواده چه از جانب مردان و چه بانوان توجه بیشتر معطوف گردیده .
درپایان سخن؛چه پیامی به زنان افغانستان "درسراسرجهان" دارید؟
آرزومندم که در میهن عزیز ما که طی بیشتر ازسه دهه جنگ های خونین ادامه داشت ودارد. صلح و آرامش دائمی مستقرگردد تا زنان رنجدیده وغم کشیده ما دیگرداغ جگرگوشه ها،شوهران و برادران خود را نه بینند وچشمان شان اشکبار نگردد.خشونت علیه زنان ازمیان برداشته شود
یگانه پیام من به خواهران و مادران افغان مقیم کشور های بیرونی اینست که در جهت استحکلام شیرازه خانواده گی تربیت سالم کودکان و فرزندان با روحیه وطنی و اسلامی حفظ جهات مثبت عنعات آداب اخلاق و بلاخره فرهنگ افغانی و اسلامی خویش در دیار غربت کوشا بوده و بویژه خانواده ها و فرزندان خویش را از بحران اخلاقی و عقیدتی در بیشتر کشورهای پیشرفته اقتصادی حکمفرماست دور نگهدارند . ازهمه زنان کشورمحبوب ام تقاضا می کنم تا جهت ایجاد یک جنبش قوی سراسری زنان افغانستان با هم متحد شوند .
نظیری ! از شما نهایت سپاسگزاریم که به پرسش های ما صمیمانه و با حوصله مندی کامل پاسخ ارائه داشتید. بهروزی وسلامتی وکامگاری تان ، آرزوی ماست.
هوتکی! شما سلامت باشید به آرزوی سر فرازی شما


پایان

شیرین نظیری فعال حقوق زن
14 جون 2013

www.Voiceofwomenafg.blogspot.com

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب