14-01-2015

نورالله وثوق

کــابـیـنـه ی مـطـنـطــن
14-01-2015

نورالله وثوق

کــابـیـنـه ی مـطـنـطــندرجاو بدون درنگ
....سرتا به پا حلاوت دنیا ازانِ تان
رقصِ بساطِ ساحلِ دریا ازان تان

کنجِ تنورِ یخ زده گشته نصیبِ ما
شورونوای قصرِ مصفا ازانِ تان

ماییم وخون دیده وحیرانی وعطش
نوشِ شرابِ روسی ودکا ازان تان

نانِ ندیده برسرِ سفره ازانِ ماست
پیوسته سوروسات عطایا ازان تان

باران بمب وژاله ی آتش ازانِ ما
سیر وسفر به اوجِ ثریا ازانِ تان

دپلومِ سرخِ آهِ جگر بعدِ سالیان
ازآن ما وکرسی اعلا ازان تان

انگشتِ سریریده رأی شما منم
آقایی ونشستن بالا ازان تان

کیفِ شب وامارت وکاخِ بلندِ نخل
همراه دختران دلا را ازان تان

باحامیانِ جانی جهل وجدال وجنگ
امضای متنِ بردگی ما ازانِ تان

آیینه دار وحشتِ فردا منم ولی
پای فرارِ ورفتن درجا ازانِ تان

کابنه ی مطنطنِ ودستورِ انتصاب
آنهم به یمنِ همت آقا ازان تان

ماییم ودود وگردِ غریبی ودرد ورنج
کاخِ بلندِ ارگِ مصفا ازان تان
 
....
تاریخِ پرشکوه صلابت سرودِ ما
رسوایی چپاول ویغما ازانِ تان

طوفِ حضورِ کعبه ی دلها ازانِ ما
پابوسیِ جهالتِ عُزّا ازانِ تان
...
پویایی تبسم گلشن ازین چمن
بوی رکیکِ رنگِ هوسها ازانِ تان

اشکِ کباب وشعله ی طغیانِ آتشیم
آینده وشماتتِ غوغا ازانِ تان

نوبت به راهیان بلاغت رسیدنی است
عیشِ گذارِ وعشوه ی حالا ازانِ تان

فریادِ دادخواهی آیینه آنِ ما
داِ رِ بلندِ قامتِ فردا ازانِ تان

 

....
نورالله وثوق
....
سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳
...
 

 
پانوشت:

عُزّا: یکی از بت های دوران جاهلیت که در خانه ی کعبه جای داشت
نخل: برج بلندی که اخیرا درامارات عربی ساخته شده واکثر چپا.لگران دران سهیم اند
 

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب