22-01-2015

جام غور

پیام تسلیت بمناسبت وفات محترم محمد خان یکی از شخصیت های وطندوست ولایت غور
22-01-2015

جام غور

پیام تسلیت بمناسبت وفات محترم محمد خان یکی از شخصیت های وطندوست ولایت غور
 
‌ا نا لله وانا الیه راجعون


با تآسف و تالم فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم محمد خان، یکی از شخصیت های صادق، وطندوست، متنفذ قومی، مردمی و خدمتگار پر سابقه کشور، مشهور به ضابط محمد خان، قبله گاه بزرگوار جنرال صاحب غلام فاروق خان، بعد از ظهر امروز چهار شنبه ۲۱ جنوری ۲۰۱۵، در خواجه غار ولسوالی تیوره ولایت غور، از اثر مریضی که عاید حال شان گردیده بود به سن 95 سالگی دیده از جهانی فانی فروبست. خداوند ج قبر را برای شان روضه رضوان و بهشت جاویدان را جایگاه شان گرداند آمین.
بدین وسیله مراسم تسلیت وهمدردی خودرا حضور تمام فامیل محترم شان؛ اقارب وابستگان خصوصا محترم جنرال صاحب غلام فاروق خان و سراج الحق خان، فرزندان برومند ایشان عرض نموده از خداوند ج برای باز ماندگان صبر و استقامت و برای مرحومی بهشت برین آرزو میکنیم. امید واریم پسران و نواسه ها با کردار شایسته و نیکو نامی ایشانرا همچنان زنده نگهدارند.
مرحوم محمد خان یکی از نخستین شخصیت های بود که شامل خدمت در اردوی افغانستان شد، درست زمانیکه دیگر هیچ منصب داری دیگری از ولایت غور در اردوی افغانستان نبود، وی بعد از خدمت عسکری به امور مردم داری و تر بیه اولاد ها اهتمام و توجه زیاد مبذول داشتند و تمام فرزندان شان تحصیل کرده و خدمتگار همین میهن بوده اند. ایشان دارای اوصاف حمیده و نهایت پسندیده بودند، حلیم، خوش خلق، برد بار وعابد دربار خدا که سر انجام  داعیه اجل را لبیک گفت و بدیار حق پیوست.
 
پیام تسلیت بمناسبت وفات محترم محمد خان یکی از شخصیت های وطندوست ولایت غور

 

نظرات شما

علم
انا لله وانا الیه راجعون.ضمن اظهار غمشریکی وهمدردی به فامیل محترم شان برای مرحوم جنت الفردوس آرزو مینمایم.تحفه بهتر از دعای طلب آمرزش &nbsp;و کسب رضای الهی .<br /> برای &nbsp;این شخصیت نیک نام سر زمین ما ن ندارم خداوند برای باز ماندگان صبر بی پایان عنایت فر ماید آمین.
عبد ا لغفو ر (غو ر ی)
با یقین و با و ر کا مل با ید عر ض کنم که &nbsp;د ر هر سن و سا لی که قر ا ر د ا شته با شیم &nbsp;و لو که صا حب چند فر ز ند و نو ا سه هم با شیم با ز هم مو جو د یت پد ر و ما د ر د ر ز ند ه گی ما ن جا یگا ه معظم و تا ثیر خا ص خو د ر ا &nbsp;همیشه د ا ر د و د ر هر سن و سا لی که با شیم کمبو د و ا ز د ست پد ر و ما د ر بر ا ی ما ن د ر د و ا ند و ه بز ر گیست و جبر ا ن نا پذ یر و لی چا ر ه &nbsp;ی جز صبر و شکیبا یی ند ا ر یم &nbsp;و هر چه فر ما ن ا لهی ا ست با ید قبو ل کنیم که ر ا ه همه به سو ی ا و ست و همه به ا بد یت می پیو ند یم بد ینو سیله به نما یند ه گی ا ز خو د و ا عضا ی فا میلم &nbsp;به پیشگا ه بر ا د ر بز ر گو ا ر جنر ا ل صا حب فا ر و ق خا ن و ا عضا ی فامیل شا ن و د یگر با ز ما ند ه گا ن مر حو می &nbsp;ا قا ر ب و د و ستا ن شا ن خو د ر ا همد ر د &nbsp;و غمشر یک &nbsp;د ا نسته و ا ز با ر گا ه ا یز د متعا ل بر ا ی مر حو می جنت ا لفر د و س &nbsp;و بر ا ی همه عز یز ا ن و با ز ما ند ه گا ن مر حو می صبر جمیل آ ر ز و میکنم &nbsp; ا نا لله و ا نا ا لیه ر ا جعو ن خد ا و ند مغفر تش کند. &nbsp;&nbsp;

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب