22-01-2015

اعلم گل غوری

پـیــــام تبریکی ســــال نو
22-01-2015

اعلم گل غوری

پـیــــام تبریکی ســــال نو

 

 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
بهارآمد که باران ریخت امروز
به ذوق شوق دهقان ریخت امروز
 
سلام بر همه مردم شریف افغانستان
 
فرارسیدن سال1390 " هجری شمسی " را به ملت شهید پرورافغانستان از خلوص نیت تبریک وتهنیت عرض نموده واز خدا وند لایزال آرزوئ موفقیت به عموم هموطنان عزیز و بالخصوص مردم شرافتمند ولایت غور تمنا دارم. واین سال نو را یک سال "پیروزی حق برباطل"امنیت کامل ، برکت ورحمت، عدالت وشفقت،  سرفرازی و شادکامی، محیط کار وموقع تحصیل را برای همه دانشجویان خواهانم.
 
به نوروزبگوئیدبیاید             برخاک وطن راه بگشاید
 
این خانه ما پاک شدازجهل وخرافات
آرام بیاید وبه هرراه زن در چهره گشاید
ابرسیادرد وغم از خانه برون شد
خورشیددل افروز، ز هرگوشه این خاک برآید
سال ستم وجور وجفارفت از این ملک
  باشدکه همیشه وطن از دردبلا دور بماند
نوروز شد و روزنو، آیدبه وطن باز
درباغ گل و سبزه وریحان همگی رخ بنماید
 
آواز خوش بلبل مست، ازسرشوق است
مطرب همه ابیات وزین باز بخواند
این خانه دیگر جایگه دیو و دیودان نیست
زیبائ آن دین ودل ازکف برپاید
ای کابل خونین تن خودپاک کن ازدرد
چون سال نوآیدبه نوروز بگو شاد بیاید
صدپاره و ویران شدی ای خاک عزیز
بایدنگزاریم که اندوه دیگر برسرما پای بماند
نوروزقشنگ است و بهار وطنم خوش
یارب مددی کن که دیگر ظلم نیاید
ای مام وطن در وگهر ذره خاکت
تا هست جهان نام تو جاوید بماند
 
با احترام اعلم گل (غوری)
محصل حقوق و علوم سیاسی در کشور هندوستان
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب