25-01-2015

آصفه صبا

پــــــدرود
25-01-2015

آصفه صبا

پــــــدرود

 

 
درآبگینهء دوچشمت
زندگی رادیدم
آنچه دوست داشتنی است
آنچه زیبا است
واما!
فنا پذیر
آنچه که درگذشته اش افسوس
ودرآینده اش آرزو میبینم
درآبگینهءدوچشمت
تصویرم را به تماشا میگرم
تصویرخسته
وحکایتگرزمان
اما
پیام نگاهت
اسطورهءبودازعشق
لحظهءبعد
مژگانت یگدیگر رادرآغوش گرفتند
قطرهء برزمین شد
بسا ن سیلاب  
سیلاب که
 
تا نا کجا ها ام برد
وقتی  که  گفتی
 پدرود
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب