25-01-2015

محمد سرور انوری غوری

ایجـــــــــاد محابس
25-01-2015

محمد سرور انوری غوری

ایجـــــــــاد محابس

 
محابس از دیر زمانی به این طرف وجود داشته و در کره زمین و ممالک مختلف یشکل مختلف وجو دارد از بدو تاسیس محابس در سال 1550 که در انگلستان ایجاد گردید و بعدا به کشور های اروپایی و غیره ممالک ایجاد گرید هدف ار ایجاد محابس یا در ایتدا بنام خانه های اجباری ، خانه های اصلاح ولی جلو گیری از زور گویی ها ، قانون کشنی ها ، بی بندوباری ها ، ظلم و ستم بالای مظلومان بوده و اصلاح عمومی کج روشان میباشد .نا گفته نباید گذاشت که در هر کشور و هــــر رژیم محبوسین آن هم متفاوت میباشد . و در ابتدا محابس بشکل که امروز وجود دارد نداشته محابس مدرن امروزی با همه امکانات آن بعد از قرن نزدهم بوجود آمــده و همـــــــه امکانات بدسترس محبوین گذاشته شده است . توبه از آن کشور هایکه بر علیه محابسی دولتی که مجرمین توسط یک قانون از طریق محاکم محبوس میگردند محابس شخصی وجود داشته باشد که بشکل خیلی وحشتناک افراد محبوس میشوند البته بخاطر گرفتن پول ، عقده های شخصی و زور گویی هایکه مثل و مانند ندارد .حـــرف خوبیست که حــــــکومت ها بگونه بتوانند جلو بی بندوباری را محار نمایند و دست های آلوده را پاک نمایند و در جامعه اصلاحات واقعی را ایجاد نمایند تا از خانه ها ، قـــــریه ها ودر مجموع  کشور برای مردم محبس ایجاد نگردد .و همه مردم مطابق به قوانین ونافذه حرکت نمایند   به امید تحکیم عادلانه حاکمیت قانون در سراسر جهان .
                                                                                                   
وسلام
محمد سرور انوری غوری
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب